หอเกียรติยศ
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ประจำปี ๒๕๖๖
บทสัมภาษณ์ข้าราชการดีเด่น
นางจุฑามาศ ศิริชัยสุทธิกร
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรุงเทพมหานคร
นางสาวสุภาพร รื่นโยธา
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรุงเทพมหานคร
นางวนิดา คชเสนี
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรุงเทพมหานคร
นางสาวกาญจนา ประเสริฐ
สำนักนายกรัฐมนตรี
ขอนแก่น
นางวิภาดา ทัพมงคล
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรุงเทพมหานคร
นางสาววีนัส จั่นทิม
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรุงเทพมหานคร
นายสมยศ ธูปแก้ว
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรุงเทพมหานคร
นายจุลกัลป์ ปัญญาดิลก
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรุงเทพมหานคร
นางสาวศุภรดา อำนาพร
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรุงเทพมหานคร
นางสาวสิตางศุ์ แสงสุรีย์วัชชรา
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรุงเทพมหานคร
นางสาวปภากร วรสถิตย์
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรุงเทพมหานคร
นางสุปราณี เพ็งหนู
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรุงเทพมหานคร
นายรักไท เทพปัญญา
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรุงเทพมหานคร
นางสาวจุฑาพิชย์ สถิรวิสาลกิจ
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรุงเทพมหานคร
นางสาวชุตินันท์ ผดุงกิ่งตระกูล
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรุงเทพมหานคร
นางรมณีย์ พวงวงศ์ตระกูล
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรุงเทพมหานคร
นางสาวสรยา ยศยิ่งยง
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรุงเทพมหานคร
นายธัชพล วัฒนาไพศาล
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรุงเทพมหานคร
นางกนกพร เย็นบุตร
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรุงเทพมหานคร
นางอัญชลี วินเจริญ
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรุงเทพมหานคร
นางสายสุดา จริยวัฒนศิริกุล
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรุงเทพมหานคร
นางสาวมัทนี จันทร์ศิริพร
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรุงเทพมหานคร
นางสาวธารทิพย์ จันทร์พิทักษ์
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรุงเทพมหานคร
นายศรัณย์ หุตากร
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรุงเทพมหานคร
นายสิทธิพงษ์ ธนาศุภวัฒน์
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรุงเทพมหานคร
นางสาวศศิธร ธนูศิลป์
กระทรวงการคลัง
กรุงเทพมหานคร
นางสาวชไมพร พรหมเกตุ
กระทรวงการคลัง
กรุงเทพมหานคร
ว่าที่ร้อยโท ยรรยง อรัญญาเกษมสุข
กระทรวงการคลัง
กรุงเทพมหานคร
นางสาวบุศรา ลำพูน
กระทรวงการคลัง
กรุงเทพมหานคร
นางสาวอาภรณ์ โชติชื่น
กระทรวงการคลัง
กรุงเทพมหานคร
นางสาวนุสรา ยุทธเกษมสันต์
กระทรวงการคลัง
กรุงเทพมหานคร
นางสาวเขมิกา ทองประพันธ์
กระทรวงการคลัง
กรุงเทพมหานคร
นางสาวปารดา ปิ่นเจริญ
กระทรวงการคลัง
กรุงเทพมหานคร
นางสาวมุกดา เลิศวิศวกร
กระทรวงการคลัง
กรุงเทพมหานคร
นางมานิต บุญอินทร์
กระทรวงการคลัง
กรุงเทพมหานคร
นางสาวชัชฎาภรณ์ สมบัติศรีเจริญ
กระทรวงการคลัง
กรุงเทพมหานคร
นายวุฒิชัย บุตรใส
กระทรวงการคลัง
สมุทรปราการ
นางรวีวรรณ ศรประสิทธิ์
กระทรวงการคลัง
กรุงเทพมหานคร
นายธนาทร ดำรงวารี
กระทรวงการคลัง
พระนครศรีอยุธยา
นางไผ่ทอง เทียนเพลิง
กระทรวงการคลัง
สุโขทัย
นางสาววรชยา ลัทธยาพร
กระทรวงการคลัง
กรุงเทพมหานคร
นางวรนาถ เริงพิทยา
กระทรวงการคลัง
กรุงเทพมหานคร
นางสาวสุขุมาลย์ ลัดพลี
กระทรวงการคลัง
กรุงเทพมหานคร
นายพงศกร แก้วเหล็ก
กระทรวงการคลัง
กรุงเทพมหานคร
นางสาวมินธิรา ภูภัทรพงศ์
กระทรวงการต่างประเทศ
กรุงเทพมหานคร
นางสาวธัญญารัตน์ ลิมปะจิราวัฒน์
กระทรวงการต่างประเทศ
กรุงเทพมหานคร
นางสาววาสวลี วรรณทวี
กระทรวงการต่างประเทศ
กรุงเทพมหานคร
นางณัฏฐา สุนทราภา
กระทรวงการต่างประเทศ
กรุงเทพมหานคร
นายภราดร รังสิมาภรณ์
กระทรวงการต่างประเทศ
กรุงเทพมหานคร
นายธีรภัทร ตรังคธรรมกุล
กระทรวงการต่างประเทศ
กรุงเทพมหานคร
นายกาจฐติ วิวัธวานนท์
กระทรวงการต่างประเทศ
กรุงเทพมหานคร
นางสาวมาระตี นะลิตา อันดาโม
กระทรวงการต่างประเทศ
กรุงเทพมหานคร
นางพิมพ์พิรีย์ มณีรัตน์
กระทรวงการต่างประเทศ
กรุงเทพมหานคร
นางสาวประภาศรี เจตทรงกุล
กระทรวงการต่างประเทศ
กรุงเทพมหานคร
นางสาววัลลภา จิตรสมบูรณ์
กระทรวงการต่างประเทศ
กรุงเทพมหานคร
นางสาวรัตนาสิริ โชติวิทยะกุล
กระทรวงการต่างประเทศ
กรุงเทพมหานคร
นางสาวเยาวลักษณ์ สุทธิมนัส
กระทรวงการต่างประเทศ
กรุงเทพมหานคร
นางชรินทร์ทิพย์ ยศธแสนย์
กระทรวงการต่างประเทศ
กรุงเทพมหานคร
นางสาวสุพิชฌาย์ วันพิลา
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กรุงเทพมหานคร
นายอัชรัฐ ยงทวี
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กรุงเทพมหานคร
นางสาวปิยสุดา สุขเจริญ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กรุงเทพมหานคร
นางยุวดี สมขันตรี
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ขอนแก่น
นางยุวธิดา แสนศรีมล
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กรุงเทพมหานคร
นางกฤติกา พันธ์รัตน์กุล
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรุงเทพมหานคร
นางสาวอรวลัญช์ ณรงค์เดชา
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรุงเทพมหานคร
นายไพบูลย์ มารดาวงศ์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรุงเทพมหานคร
นางอภิรดี สุสุทธิ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรุงเทพมหานคร
นางนภา มโนเรือง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เชียงราย
นางสาวชนานันท์ วุฒิทวี
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรุงเทพมหานคร
นางสาวสุพนิตา ทองทรัพย์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรุงเทพมหานคร
นายณัฐกฤต โคมจันทร์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรุงเทพมหานคร
นางสาวธนิยา รตนะมโน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นนทบุรี
นางสาววลัยรักษ์ อังคะมาตย์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรุงเทพมหานคร
นางสาวฉัตรทิพย์ เรืองจันทร์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร
นางสาวกุลชญา พัฒนกุลตระกูล
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร
นายจรินทร์ คงศรีเจริญ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร
นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร
นายเอกลักษณ์ คนงาม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร
นายวรพจน์ วอขวา
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร
นางสาวพเยาว์ ยังท่าโพ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร
นางพิชญา ธรรมประโชติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชัยภูมิ
นายเดชา ปรัชญารัตน์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร
นายเชิดศักดิ์ ชูคง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร
นายกฤติพิพัฒน์ รัตนนาวินกุล
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร
นายกิติภัทท์ สุจิต
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร
นางสาววิลย์ลิกา เพ็ญศรีสวรรค์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร
นางนิสา มีแสง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร
นางมาลินี คุณะดิลก จำปาทอง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร
นางอารดา มาสริ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชัยนาท
นายสมชาย เดชรอด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร
นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร
นายวิรัช จันทรโรทัย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร
นางสาวปรานอม จันทร์ใหม่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร
นายเรืองชัย โพนพุฒ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร
นางอรุณธิดา จารุพันธุ์งาม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร
นางวรวนิต จันทร์แจ่มใส
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร
นางสาววรารักษ์ วรรณเครือ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร
นายชัฐพล สายะพันธ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร
นายศรีไพร บุญยะเดช
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร
นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร
นายเฉลิมพล ดุลสุข
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร
นางสาวเยาวลักษณ์ ทองทวี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร
นายสุธี แก้วตา
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร
นายภักดี จันทร์เกษ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร
นายสหชาติ รอดไสว
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร
นายโสภณ ปิยะภาณี
กระทรวงคมนาคม
กรุงเทพมหานคร
นางสาวจุฑารัตน์ คันธีระ
กระทรวงคมนาคม
กรุงเทพมหานคร
นางสาวรัชนี ศรีชัยตัน
กระทรวงคมนาคม
กรุงเทพมหานคร
นายวุฒิเวชญ์ สุนทรประสาท
กระทรวงคมนาคม
กรุงเทพมหานคร
นางสาววิศัลยา ปานเจริญ
กระทรวงคมนาคม
กรุงเทพมหานคร
นางกนกพร คนแรง
กระทรวงคมนาคม
กรุงเทพมหานคร
นางสาวชนิดาภา แหลมสัก
กระทรวงคมนาคม
ยะลา
นายสุชาติ บุญขวัญ
กระทรวงคมนาคม
นครศรีธรรมราช
นายสืบพงษ์ ไพศาลวัฒนา
กระทรวงคมนาคม
กรุงเทพมหานคร
นายณัฏฐวุฒิ ดีประดิษฐ์
กระทรวงคมนาคม
สุพรรณบุรี
วิไล เพชรเกิด
กระทรวงคมนาคม
เพชรบูรณ์
นายศราวุธ เริงฤทธิ์
กระทรวงคมนาคม
ฉะเชิงเทรา
นางสาวหทัยรัตน์ มณีเทศ
กระทรวงคมนาคม
กรุงเทพมหานคร
นางสาวจินตวดี สุขศรี
กระทรวงคมนาคม
กรุงเทพมหานคร
นางสาวจีรวรรณ หงสกุล
กระทรวงคมนาคม
กรุงเทพมหานคร
นางสาวพิมพ์กมญฑ์ รอดราวี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรุงเทพมหานคร
นางสุนันท์ ชูเดช
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรุงเทพมหานคร
นางสาวภัทรียา เกตุสิน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรุงเทพมหานคร
นายมโนรัตน์ ฤทธิ์เต็ม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรุงเทพมหานคร
นางสาวจิตติมา เสถียรวุฒิกุล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรุงเทพมหานคร
นายพรเทพ ทองดี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรุงเทพมหานคร
นางสุภาภรณ์ วรกนก
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรุงเทพมหานคร
นางสาวน้ำฝน คำพิลัง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรุงเทพมหานคร
นางสาวพริมสิริณ จิโรจพันธุ์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรุงเทพมหานคร
นายพรรณพ แย้มเกตุ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรุงเทพมหานคร
นางสาวจารุณี จรรยาลักษณ์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรุงเทพมหานคร
นายชัยวุฒิ ชูเกลี้ยง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขอนแก่น
นางสุคนธา เศรษฐ์วรกิจ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรุงเทพมหานคร
นายสมศักดิ์ กาญจนะคช
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นครราชสีมา
นายชัยพร ทับทิมทอง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นครราชสีมา
นายพิพัฒน์พงศ์ ปันคำหนู
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แม่ฮ่องสอน
นายปรีชา องค์ประเสริฐ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรุงเทพมหานคร
นายเสกสรร กวยะปาณิก
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรุงเทพมหานคร
นางสาววนิดา สรรเสริญศักดิ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรุงเทพมหานคร
นางสาวกรรณิการ์ ยามาเจริญ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรุงเทพมหานคร
นายวีระ สม่าหลี
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ภูเก็ต
นายสามารถ ปลอดกระโทก
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ขอนแก่น
นางสาวศิริญาพร รุ่งสุข
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรุงเทพมหานคร
นายคำภา ศรีดาพันธ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรุงเทพมหานคร
นางสาวจอมขวัญ พลรักษ์
กระทรวงพลังงาน
กรุงเทพมหานคร
นางสาวจิตติมา มัณฑะจิตร
กระทรวงพลังงาน
กรุงเทพมหานคร
นายเสริมพงศ์ สุวรรณะ
กระทรวงพลังงาน
กรุงเทพมหานคร
นางรุ่งฤดี ฉันทวิทย์
กระทรวงพลังงาน
กรุงเทพมหานคร
นางเนียรวิภา แกล้วกล้า
กระทรวงพลังงาน
กรุงเทพมหานคร
นายอณวัชร์ ชำนาญโชติ
กระทรวงพลังงาน
กรุงเทพมหานคร
นางสาวรุ่งทิพย์ ดอกแย้ม
กระทรวงพาณิชย์
กรุงเทพมหานคร
นายปฏิกร ทิพย์เลอเลิศ
กระทรวงพาณิชย์
กรุงเทพมหานคร
นางสาวฤตินันท์ สินโต
กระทรวงพาณิชย์
กรุงเทพมหานคร
นางสาวกรุณา รัตนรุ่งเรือง
กระทรวงพาณิชย์
กรุงเทพมหานคร
นางสาวปรียาภัสสร์ รัตนพันธ์
กระทรวงพาณิชย์
กรุงเทพมหานคร
นางสาวนงนุช ดอกนาค
กระทรวงพาณิชย์
กรุงเทพมหานคร
นายภัทรพล กมลศิลป์
กระทรวงพาณิชย์
กรุงเทพมหานคร
นางกิติยาพร สาธุเสน
กระทรวงพาณิชย์
กรุงเทพมหานคร
นางนฐมณฑ์ แสงวราชัยลักษณ์
กระทรวงพาณิชย์
กรุงเทพมหานคร
นางสาวจิตอาภา กุลวานิช
กระทรวงพาณิชย์
กรุงเทพมหานคร
นางสาวจารุวรรณ เจริญสุข
กระทรวงพาณิชย์
กรุงเทพมหานคร
นางคชพร เตชะกิจเวคิน
กระทรวงพาณิชย์
กรุงเทพมหานคร
นายสุนันท์ ศรีลา
กระทรวงพาณิชย์
กรุงเทพมหานคร
นางสาวฒาลิศา ทาศรีภู
กระทรวงพาณิชย์
กรุงเทพมหานคร
นายเอกธาดาธร ตามพร
กระทรวงมหาดไทย
กรุงเทพมหานคร
นายวิรัชชัย พงษ์เกาะ
กระทรวงมหาดไทย
กรุงเทพมหานคร
นายธนศักดิ์ สุขรัตนไชยกุล
กระทรวงมหาดไทย
กรุงเทพมหานคร
นายโรจธรณ์ เกตุแก้ว
กระทรวงมหาดไทย
กรุงเทพมหานคร
นางอารยา ชลประคอง
กระทรวงมหาดไทย
กรุงเทพมหานคร
นายไชยา พิมสิงห์
กระทรวงมหาดไทย
กรุงเทพมหานคร
นายเจนกิจ เชฏฐวาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย
กรุงเทพมหานคร
นางสาวสุรินทร์ ดานเรือง
กระทรวงมหาดไทย
กรุงเทพมหานคร
นายศิวกร บัวป้อง
กระทรวงมหาดไทย
กรุงเทพมหานคร
นางสาวนฤมล ตันสุวรรณดี
กระทรวงมหาดไทย
กรุงเทพมหานคร
นางสาวปาณิสรา ดาวเรือง
กระทรวงมหาดไทย
กรุงเทพมหานคร
นายอิทธิพล จันดา
กระทรวงมหาดไทย
กรุงเทพมหานคร
นางประอรรัตน์ กาญจน์ธนภัทร
กระทรวงมหาดไทย
กรุงเทพมหานคร
นายเศรษฐพงศ์ แหล่งสท้าน
กระทรวงมหาดไทย
กรุงเทพมหานคร
นางสาววิลาวัณย์ ยี่ทอง
กระทรวงยุติธรรม
กรุงเทพมหานคร
นางสาวขวัญชนก เทพวงค์
กระทรวงยุติธรรม
กรุงเทพมหานคร
นางสาวจินดารัตน์ เหล็มเต๊ะ
กระทรวงยุติธรรม
กรุงเทพมหานคร
นางชุติมา บัวก้อน
กระทรวงยุติธรรม
กรุงเทพมหานคร
นายพงศ์ธร อาจละออ
กระทรวงยุติธรรม
กรุงเทพมหานคร
นายเฉลิมชัย บัวจันอัด
กระทรวงยุติธรรม
กรุงเทพมหานคร
นางรุ่งนที ไชยสง่าศิลป์
กระทรวงยุติธรรม
กรุงเทพมหานคร
นางปรีดา วิสาโรจน์
กระทรวงยุติธรรม
กรุงเทพมหานคร
นายพิทยานนท์ ศัลยพงษ์
กระทรวงยุติธรรม
พิษณุโลก
นายกฤตภพ จันทร์ภูโดม
กระทรวงยุติธรรม
พิษณุโลก
นางรัตนา รอดศรี
กระทรวงยุติธรรม
ระยอง
ว่าที่ร้อยตรี นพรัตน์ รักษ์วงศ์
กระทรวงยุติธรรม
กรุงเทพมหานคร
นายสุวิทย์ แก้วกำเนิด
กระทรวงยุติธรรม
สงขลา
นางสาวจารุวรรณ ครุสาตะ
กระทรวงยุติธรรม
กรุงเทพมหานคร
นางยุฆมาส เขียวบำรุง
กระทรวงยุติธรรม
กรุงเทพมหานคร
นายนิทัศน์ แสงวัฒนะ
กระทรวงยุติธรรม
กรุงเทพมหานคร
นางณัฐธลักษณ์ ภักดีณรงค์
กระทรวงยุติธรรม
กรุงเทพมหานคร
นายประสาร หยงสตาร์
กระทรวงยุติธรรม
กรุงเทพมหานคร
นายสมภพ ทรัพย์แสง
กระทรวงยุติธรรม
กรุงเทพมหานคร
จ่าเอก พันธ์ชิต กิจหวัง
กระทรวงแรงงาน
กรุงเทพมหานคร
นางสาวชโลทร เลี่ยวชวลิต
กระทรวงแรงงาน
กรุงเทพมหานคร
นายสุชาติ ม่วงน้อย
กระทรวงแรงงาน
กรุงเทพมหานคร
นางสาววรางคณา ปัณณราช
กระทรวงแรงงาน
กรุงเทพมหานคร
นายสยาม อินนุพัฒน์
กระทรวงแรงงาน
นครศรีธรรมราช
นายชาตรี กอบัวแก้ว
กระทรวงแรงงาน
กรุงเทพมหานคร
นายณรรฐพล สมอุดม
กระทรวงแรงงาน
กรุงเทพมหานคร
นางสาวอริยารักษ์ ตุ่นกันทา
กระทรวงแรงงาน
กรุงเทพมหานคร
นายวุฒิชัย ติณรัตน์
กระทรวงแรงงาน
กรุงเทพมหานคร
นางสาวบุณฑริกา อิศราภิรมย์
กระทรวงแรงงาน
กรุงเทพมหานคร
นางสาวสุดารัตน์ พงศ์อัมพรไกวัล
กระทรวงวัฒนธรรม
กรุงเทพมหานคร
นางสาวสุพัตรา ปรีชื่น
กระทรวงวัฒนธรรม
กรุงเทพมหานคร
นางสาวมนัชญา วาจก์วิศุทธิ์
กระทรวงวัฒนธรรม
กรุงเทพมหานคร
นางสาวพิมพ์นารา กิจโชติประเสริฐ
กระทรวงวัฒนธรรม
กรุงเทพมหานคร
นางพัชรินทร์ ฤทธิ์สำแดง
กระทรวงวัฒนธรรม
กรุงเทพมหานคร
นางสาวธิคำพร อดทน
กระทรวงวัฒนธรรม
กรุงเทพมหานคร
นางสาวพรผกา คงกะพันธ์
กระทรวงวัฒนธรรม
กรุงเทพมหานคร
นางสาวเต็มดวง ศิริรัตนเวคิน
กระทรวงวัฒนธรรม
กรุงเทพมหานคร
นายกฤษณะ จาตุรัส
กระทรวงวัฒนธรรม
นครราชสีมา
นางสาวชนภรณ์ อือตระกูล
กระทรวงศึกษาธิการ
สงขลา
นายฉัตรกุล รุ่นประพันธ์
กระทรวงศึกษาธิการ
กรุงเทพมหานคร
นางภัทราพรรณ เล็งวัฒนากิจ
กระทรวงศึกษาธิการ
กรุงเทพมหานคร
นายรังสรรค์ นกสกุล
กระทรวงศึกษาธิการ
กรุงเทพมหานคร
นายศรายุทธ ธิศรีชัย
กระทรวงศึกษาธิการ
กรุงเทพมหานคร
นายชาญณรงค์ ศรีจันทร์
กระทรวงศึกษาธิการ
กรุงเทพมหานคร
นางสุภัทรา อินทร์สุข
กระทรวงศึกษาธิการ
กรุงเทพมหานคร
ว่าที่ร้อยเอก เชาวลิต ยุทธนาวา
กระทรวงศึกษาธิการ
กรุงเทพมหานคร
นางสาวฉวีวรรณ ไชยญาธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ
กรุงเทพมหานคร
นายศราวุธ บุญคล่อง
กระทรวงศึกษาธิการ
กรุงเทพมหานคร
นายจตุรงค์ ทองดารา
กระทรวงศึกษาธิการ
กรุงเทพมหานคร
นายวิทวัช กุยแก้ว
กระทรวงศึกษาธิการ
กรุงเทพมหานคร
นางภัทรพร โอฬารพุฒิกร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กรุงเทพมหานคร
นางสาวศิริรัตน์ นีสันเทียะ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กรุงเทพมหานคร
นายกรธรรม สถิรกุล
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กรุงเทพมหานคร
นายเกรียงไกร นาคะเกศ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กรุงเทพมหานคร
นางสาวศิรินทร์พร เดียวตระกูล
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กรุงเทพมหานคร
นางสาวสมใจ ยกทรัพย์
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กรุงเทพมหานคร
รองศาสตราจารย์โสภาคย์ มนัสนยกรณ์
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กรุงเทพมหานคร
นางสมบุญ เหลาชัย
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำภาศรี พ่อค้า
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กาฬสินธุ์
รองศาสตราจารย์ศุภกิจ นนทนานันท์
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กรุงเทพมหานคร
นางสุกัญญา มณีเจริญ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กรุงเทพมหานคร
รองศาสตราจารย์ภารดี เอื้อวิชญาแพทย์
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยอดชาย บุญประกอบ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ขอนแก่น
รองศาสตราจารย์นิรมล อุดมอ่าง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เชียงใหม่
นางหรรษา เศรษฐบุปผา
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เชียงใหม่
นางสาวพรพรรณ จันทร์แพทย์รักษ์
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กรุงเทพมหานคร
นายวิทยา มาชมสมบูรณ์
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กรุงเทพมหานคร
รองศาสตราจารย์เนติ วระนุช
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
พิษณุโลก
รองศาสตราจารย์รุจโรจน์ แก้วอุไร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
พิษณุโลก
รองศาสตราจารย์นันทา สู้รักษา
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันศุกร์ เสนานาญ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ชลบุรี
รองศาสตราจารย์นนทลี เผ่าสวัสดิ์
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
นครปฐม
นางวินิจ คำผา
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
นครปฐม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมจินตนา ทั่วทิพย์
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตตินุช ชุลิกาวิทย์
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เชียงใหม่
นายกิตติ เพ็ชรดี
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กรุงเทพมหานคร
นายวาทิต สุวรรณสมบูรณ์
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กรุงเทพมหานคร
นายจักพงษ์ ส้มเอม
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประไพรัตน์ แก้วศิริ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
นครพนม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนัสวี อดุลยรัตน์
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
นราธิวาส
รองศาสตราจารย์กมลรัฐ อินทรทัศน์
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
นนทบุรี
นางสาวพเยาว์ เทียมเวช
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
นนทบุรี
รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ ประกอบผล
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กรุงเทพมหานคร
รองศาสตราจารย์สิริพร โรจนนันต์
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กรุงเทพมหานคร
รองศาสตราจารย์อนุรักษ์ ปีติรักษ์สกุล
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กรุงเทพมหานคร
รองศาสตราจารย์ธนาทิพย์ แหลมคม
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
อุบลราชธานี
นายวรพจน์ นวลสกุล
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
อุบลราชธานี
นางอมรา เกรอด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กาญจนบุรี
รองศาสตราจารย์บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กำแพงเพชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรัตน์ พ่วงพงษ์
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารารัตน์ ไชยาโส
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ลพบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนชัย ชูมาก
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวภา บัวเวช
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
นครปฐม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธานันธ์ โพธิ์ชาธาร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
นครราชสีมา
รองศาสตราจารย์สุชาติ แสงทอง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
นครสวรรค์
นายอภิศันย์ ศิริพันธ์
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
นครศรีธรรมราช
นางสาวทชชยา วนนะบวรเดชน์
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สราวุธ ณ พัทลุง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญล้ำ สุนทร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
พระนครศรีอยุธยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ อยู่มี
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
พิษณุโลก
รองศาสตราจารย์พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เพชรบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์พิมพ์ มีเปี่ยม
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เพชรบูรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิชา วิริยมานุวงษ์
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ภูเก็ต
นายสุรเดช สุวรรณชาตรี
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ยะลา
นางสาวสมพร ตะนะวงค์
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ลำปาง
นายทรงศักดิ์ พลดาหาญ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เลย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎางค์ ศุกระมูล
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ปทุมธานี
นายสราวุฒิ บุญเกิดรัมย์
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สกลนคร
นางสาวปัณฑิตา โชติช่วง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สงขลา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิดารัตน์ คำยัง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กรุงเทพมหานคร
รองศาสตราจารย์กฤษฎา สังขมณี
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กรุงเทพมหานคร
รองศาสตราจารย์บัวผิน โตทรัพย์
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สุราษฎร์ธานี
นางสุขใจ สมพงษ์พันธุ์
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สุรินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎาพร โพคัยสวรรค์
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ราชบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนาภรณ์ ชัยประเสริฐ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
อุดรธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบัติ เวชกามา
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
อุตรดิตถ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูษิต ฉัตรวิริยาวงศ์
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
อุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสุทธิ์ ยิ่งอุปการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กรุงเทพมหานคร
นายธานี วรชินา
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กรุงเทพมหานคร
รองศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ปทุมธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา พุกสุขสกุล
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ปทุมธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนาวลี ไม้สัก
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กรุงเทพมหานคร
นางสาวฟ้าใส สามารถ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
นครปฐม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณพร ทีเก่ง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เชียงใหม่
นายบุญฤทธิ์ สโมสร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
นครศรีธรรมราช
นางไสว เทศพันธ์
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
พระนครศรีอยุธยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทอดศักดิ์ ปุระมงคล
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ชลบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาติ ดีอุดม
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
นครราชสีมา
นายประพันธ์ ยาวระ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
นครราชสีมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีนัส ทัดเนียม
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กรุงเทพมหานคร
นางสาวชนัญชิดา ทองประยงค์
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กรุงเทพมหานคร
นางวิลัย บุตร์วัตร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กรุงเทพมหานคร
นายกรกฤช ลิ้มสมมุติ
กระทรวงสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร
นางสุรีรัตน์ ใจดี
กระทรวงสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร
นายชาญชัย ธงพานิช
กระทรวงสาธารณสุข
ขอนแก่น
นายธวัชชัย จันทร์สอาด
กระทรวงสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร
นางนิตยา คงเวทย์
กระทรวงสาธารณสุข
ลำปาง
นางดวงนภา เกิดมี
กระทรวงสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร
นางเสาวนีย์ วิบุลสันติ
กระทรวงสาธารณสุข
เชียงใหม่
นายราเชนทร์ แตงอ่อน
กระทรวงสาธารณสุข
สงขลา
นางลัดดาวัลย์ โสมวงศ์
กระทรวงสาธารณสุข
นครสวรรค์
นางสาวอุษา ป่าทอง
กระทรวงสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร
นางบุญนิภา สงคราม
กระทรวงสาธารณสุข
อุดรธานี
นางหรรษา ไทยศรี
กระทรวงสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร
นายรุจ เรืองพุทธ
กระทรวงสาธารณสุข
นครศรีธรรมราช
นางสาวพรนิภา นุุตรวงษ์
กระทรวงสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร
นางมธุรดา สุวรรณโพธิ์
กระทรวงสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร
นางจินตนา ลี้จงเพิ่มพูน
กระทรวงสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร
นายณรงค์ คงแจ้ง
กระทรวงสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร
นางวิมล บ้านพวน
กระทรวงสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร
นางอำพรรณ ป้อมแก้ว
กระทรวงสาธารณสุข
นครสวรรค์
นายฉัตรชัย พานิชศุภภรณ์
กระทรวงสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร
นางนภาภรณ์ ภูริปัญญวานิช
กระทรวงสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร
นางเพ็ญจมาศ คำธนะ
กระทรวงสาธารณสุข
ราชบุรี
นางสาวปรีเปรม คงคาเขตร
กระทรวงสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร
นายวรากร แหยมดอนไพร
กระทรวงอุตสาหกรรม
กรุงเทพมหานคร
นางจินดา เตชะศรินทร์
กระทรวงอุตสาหกรรม
กรุงเทพมหานคร
นายพีรดนย์ หมั่นภักดี
กระทรวงอุตสาหกรรม
กรุงเทพมหานคร
นางสาวสุวิมล จินตวัฒน์
กระทรวงอุตสาหกรรม
กรุงเทพมหานคร
นายธานี อยู่พุ่มพฤกษ์
กระทรวงอุตสาหกรรม
กรุงเทพมหานคร
นายเชาวลิตร์ ทองประดับ
กระทรวงอุตสาหกรรม
อุดรธานี
นายธวัชพล รุ่งศรีทอง
กระทรวงอุตสาหกรรม
กรุงเทพมหานคร
นางณัฐภรณ์ วีระสุนทร
กระทรวงอุตสาหกรรม
กรุงเทพมหานคร
นางสาวกมลวรรณ ขวัญพิชัย
กระทรวงอุตสาหกรรม
กรุงเทพมหานคร
นางสาวสนธิยา อินอุ่นโชติ
กระทรวงอุตสาหกรรม
กรุงเทพมหานคร
นายศักดิ์ชัย สินโสมัส
กระทรวงอุตสาหกรรม
กรุงเทพมหานคร
นายพงศกร เพชรศรี
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวง หรือทบวง
กรุงเทพมหานคร
นางสาวพิศมัย เครือชารี
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวง หรือทบวง
กรุงเทพมหานคร
นางสาวยลดา ใยประยูร
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวง หรือทบวง
กรุงเทพมหานคร
พลตำรวจตรี ศิริวัฒน์ ดีพอ
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวง หรือทบวง
กรุงเทพมหานคร
พันตำรวจเอก ปราโมทย์ จันทร์บุญแก้ว
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวง หรือทบวง
กรุงเทพมหานคร
พันตำรวจโท พินิจ อุ่มบางตลาด
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวง หรือทบวง
กรุงเทพมหานคร
พันตำรวจตรีหญิง ซาตินา พลเยี่ยม
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวง หรือทบวง
กรุงเทพมหานคร
นางสาวปัทมา ประสิทธิวงษ์
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวง หรือทบวง
กรุงเทพมหานคร
นายไพรัตน์ ปัจจะวงษ์
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวง หรือทบวง
กรุงเทพมหานคร
นางสาวศิริกุล จุมสุวรรณ์
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวง หรือทบวง
กรุงเทพมหานคร
นางสาวอรธีรา อสัมภินวัฒน์
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวง หรือทบวง
กรุงเทพมหานคร
นางสาวนิชาภา หมื่นไกร
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวง หรือทบวง
กรุงเทพมหานคร
พันตำรวจโท สุทิวัส อุ่นเสียม
กระบี่
นายวิรัตน์ จิ้วตั้น
กระบี่
นางสาวสุชาวดี ดวงจิตร
กระบี่
นางสาวนวลจันทร์ เวชสุวรรณมณี
กาญจนบุรี
นางสาวภัทราภรณ์ แนวศิริ
กาญจนบุรี
นายอิทธิพล กาญจนโรมนต์
กาญจนบุรี
ร้อยตำรวจโท วิโรจน์ สามทองบุตร
กาญจนบุรี
นายวีรดนย์ ศิริ
กาฬสินธุ์
นางบุศรินทร์ เขียนแม้น
กาฬสินธุ์
นางวชิรนุช พรหมภัทร์
กาฬสินธุ์
พันตำรวจโท วิชิต บุณยพิสุทธิ์
กาฬสินธุ์
นายสุรชัย แก้วหิรัญ
กำแพงเพชร
พันตำรวจโท ทยากร จันแก้วปง
กำแพงเพชร
นางสาวนุชรินทร์ รอดน้อย
กำแพงเพชร
นายอุทัย เพ็ชรหิน
กำแพงเพชร
พันตำรวจเอก คะเชนทร์ ยืนยง
ขอนแก่น
นายคเณศวร เกษอินทร์
ขอนแก่น
นายลำปาง พันธ์เพชร
ขอนแก่น
นายศักดา ชัยภัย
ขอนแก่น
พันตำรวจโท ศวัส โชติรณพัส
จันทบุรี
นางสาวบุณยกุล หัตถกี
จันทบุรี
นางสาวศศิธร ศรีประดิษฐ
จันทบุรี
นางสาวยุพิน หงษ์วะชิน
ฉะเชิงเทรา
นายปรีชา บุญศิริ
ฉะเชิงเทรา
นางสาวอรพรรณ ชุติวศิน
ฉะเชิงเทรา
พันตำรวจเอก ปพนพัชร์ ใบยา
ชลบุรี
นางจันทณา วังคะออม
ชลบุรี
นายเอกบรรจง บุญผ่อง
ชลบุรี
นายวันชาติ วรรณพราหม
ชลบุรี
นายอดิศร เกิดโต
ชัยนาท
นายนฤพนธ์ วุฒิเดชกำจร
ชัยนาท
นางสาวฤทัยรัตน์ คงทน
ชัยนาท
นายสุกิจ หรหมรับ
ชัยภูมิ
นางธิดารัตน์ อากรตน
ชัยภูมิ
พันตำรวจเอก อาทิตย์ ฉัตรชัยรัตนเวช
ชัยภูมิ
นางหทัยกาญจน์ ภิญโญทรัพย์
ชัยภูมิ
นายเอกวุฒิ ไกรมาก
ชุมพร
พันตำรวจเอก ปัญญา ท้วมศรี
ชุมพร
นางเบญจวรรณ นครพัฒน์
ชุมพร
นางกชพรรณ พุดแก้ว
ชุมพร
พันตำรวจเอก เกียรติศักดิ์ จิตรประสาร
เชียงราย
นายมงคล สิงห์ปัน
เชียงราย
นายพรชัย พรสวรรค์
เชียงราย
นางสาวธนวฎีฐ์ แก้วมณีนพโชติ
เชียงราย
นายจตุชัย มณีรัตน์
เชียงใหม่
พลตำรวจตรี ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย
เชียงใหม่
ว่าที่ร้อยตรี นพรัตน์ ศุภกิจโกศล
เชียงใหม่
นางสาววัลภมาภรค์ อาจนาเสียว
เชียงใหม่
นายโชคชัย ล้อพิริยะธรรม
ตรัง
นายกษิดิฏฐ์ คำศรี
ตรัง
นางจันทร์ทราทิพย์ เพทาย
ตรัง
นายสัญชัย ฉิมพาลี
ตราด
นางสาวสุดารัตน์ ตัณฑะอาริยะ
ตราด
นายศักดิ์ดา สิงห์เขียว
ตราด
นางบุณยานุช เดชบริบูรณ์
ตาก
นายธันย์ปวัฒน์ ภูริวัฒนเมธา
ตาก
นายไพรวัลย์ บางใย
ตาก
นางพรวิภา แสงจันทร์
นครนายก
นางสาววิริยาภรณ์ อินทร์จันทร์
นครนายก
นางมณฑวรรณ พรานป่า
นครนายก
นายสมศักดิ์ จินดามณี
นครปฐม
ว่าที่ร้อยตรี ชนะคมศร คงยืน
นครปฐม
นางพลัศริญญา อมรพันธุ์ศักดิ์
นครปฐม
นางปาณิสรา หนูนุ่น
นครปฐม
พันตำรวจเอก ณรงค์ เรืองมี
นครพนม
นายมนู ชัยวงศ์โรจน์
นครพนม
ว่าที่ร้อยตรี พรศักดิ์ ธรรมวานิช
นครพนม
นายมงคล สุ่ยวงษ์
นครพนม
ว่าที่ร้อยโท ปัจจมินทร์ รวยสูงเนิน
นครราชสีมา
พันตำรวจเอก รุ่งโรจน์ ตังอำนวย
นครราชสีมา
นางสาวสุพิชชา พันทิอั้ว
นครราชสีมา
นายสุพจน์ โยงทองหลาง
นครราชสีมา
นางจันทร์จิรา ก๋งอุบล
นครศรีธรรมราช
นายสมพร สหจารุพัฒน์
นครศรีธรรมราช
นายร้อยตำรวจเอก ปรีชา สุขจันทร์
นครศรีธรรมราช
นายวรพจน์ อินทจิต
นครศรีธรรมราช
นายสุวัฒน์ จันทร์สุข
นครสวรรค์
นายบริรักษ์ เจริญศิลป์
นครสวรรค์
พันตำรวจโท นิภัทร์ มีมุสิทธิ์
นครสวรรค์
นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด
นครสวรรค์
นางสาวธัญลักษณ์ องอาจอิทธิชัย
นนทบุรี
พันตำรวจเอก กฤษกร หอมจรรยา
นนทบุรี
นายสัณห์สิษฐ์ มรรคธรรมกุล
นนทบุรี
นายประสาร เมฆเกลื่อน
นนทบุรี
นายจตุรงค์ พรหมวิจิต
นราธิวาส
นายพรประสิทธิ จันทระ
นราธิวาส
นางปารีล๊ะ มะยูมิง
นราธิวาส
นายซากี สะมะแอ
นราธิวาส
นายวสันต์ แก้ววี
น่าน
นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา
น่าน
พันตำรวจเอก ยุทธพงษ์ เมฆคะ
น่าน
นายนฤวุฒิ ชำนาญวงษ์
บึงกาฬ
นางวัลลภา ช่างเจรจา
บึงกาฬ
นายอภิชาติ เสริมพงศ์
บึงกาฬ
นายเอกวัฒน์ พวงประโคน
บุรีรัมย์
นางสุวิมล พัฒนาวิศิษฏ์
บุรีรัมย์
นายภัทรดนัย ใจกล้า
บุรีรัมย์
พันตำรวจเอก ศิริวัฒน์ สมกิจศิริ
บุรีรัมย์
นายวีรพล กิตติพิบูลย์
ปทุมธานี
นายเอกพรต สมุทธานนท์
ปทุมธานี
นางสาวจรรยา ทุกข์จาก
ปทุมธานี
นายศุภกร จีระพันธ์
ปทุมธานี
นายสมพงษ์ พัฒนกิจไพโรจน์
ประจวบคีรีขันธ์
นางดวงเดือน นามนัย
ประจวบคีรีขันธ์
นางสาวนุจรีย์ ภู่ระย้า
ประจวบคีรีขันธ์
นางนงนิตย์ สังขภิญโญ
ปราจีนบุรี
นางสาวสุธีวรรณ โหตกษาปน์กุล
ปราจีนบุรี
นางสำรวย เดชผิว
ปราจีนบุรี
นางสาวสุนีย์ หวันเดาะเลาะ
ปัตตานี
นางกรพินธุ์ แก้วกระจ่าง
ปัตตานี
นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด
ปัตตานี
นายอานัส ยุนุ๊
ปัตตานี
นางวิภาวี เกตุวัง
พระนครศรีอยุธยา
นายพิชิต ขำดี
พระนครศรีอยุธยา
นายภูวริน บุญภูพันธ์ตันติ
พระนครศรีอยุธยา
นางสาวกนกภรณ์ กษิดิศ
พระนครศรีอยุธยา
นายวิเศษ กำลัง
พังงา
นายคณิศร ผู้มีทรัพย์
พังงา
นางอุภาวรรณ พรหมรักษา
พังงา
นางเสริมศรี ปฐมพาณิชรัตน์
พัทลุง
นางกาญจนา บัวเนียม
พัทลุง
นายสมเสียร สังแก้ว
พัทลุง
นายสุเมธ เมธีรัตนาพิพัฒน์
พิจิตร
นายกิตติโชติ ตั้งกิตติถาวร
พิจิตร
นายสมควร ภูมิชาติ
พิจิตร
นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์
พิษณุโลก
พันตำรวจเอก ไชยวิญญ์ อินทรทรัพย์
พิษณุโลก
นายวิทยา เอื้องหมี
พิษณุโลก
นางสุดคนึง ปานมี
พิษณุโลก
พันตำรวจเอก วันชัย ขาวรัมย์
เพชรบุรี
นางสาวอนุธิดา ประทุม
เพชรบุรี
นายเดชา ปาณะศรี
เพชรบุรี
นางวิจิตรา แพงขะ
เพชรบูรณ์
นายสุกิจ เมฆประยูร
เพชรบูรณ์
นางอรทัย จันทร์ผ่อง
เพชรบูรณ์
พันตำรวจโท วรบดินทร์ เลิศศุภสินสถิต
เพชรบูรณ์
นายสมพร พรวิเศษศิริกุล
แพร่
นายวิชิน โชติปฏิเวชกุล
แพร่
นางเนาวราวรรณ นาพรม
แพร่
นางวิราวรรณ ศรีงามวงศ์
พะเยา
นางณิชพลัฏฐ์ วรรณคำ
พะเยา
พันตำรวจเอก วิศิษฐ์ ปลื้มใจ
พะเยา
นายมนตรี อารีราษฎร์
ภูเก็ต
นายชูชาติ นิจวัฒนา
ภูเก็ต
นายวัชรพงษ์ จิโสะ
ภูเก็ต
นายสมพร ควรคำคง
มหาสารคาม
นายประเสริฐ ศรีสารคาม
มหาสารคาม
นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา
มหาสารคาม
นางสาวจันทา ดลเจริญนนท์
มหาสารคาม
นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ
มุกดาหาร
นายทศพล สุวรรณไตรย์
มุกดาหาร
นางสุภาภรณ์ น้อยเจริญ
มุกดาหาร
นางสาวพาณิพร มณีวัฒนพร
แม่ฮ่องสอน
นายลีมื่อ เบเชกู่
แม่ฮ่องสอน
นายเรืองศักดิ์ ขาวสะอาด
แม่ฮ่องสอน
นางสาวกนิษฐเนตร เทพเกื้อ
ยะลา
นางสาวสากียะห์ หะแว
ยะลา
นางสุวรรณา เจะและ
ยะลา
พันตำรวจโท กิตติศักดิ์ แก้วมี
ยะลา
นางจิราภรณ์ บุญโพธิ์
ยโสธร
นางสุวรรณี แสนสุข
ยโสธร
นายวิทยา กรแก้ว
ยโสธร
นายจิรศักดิ์ ศรีบุญลือ
ร้อยเอ็ด
พันตำรวจเอก ศิรสัณห์ เยื้อนสงวนชัย
ร้อยเอ็ด
พันตำรวจโท เนติวุธ สุดหนองบัว
ร้อยเอ็ด
นางสุทารี สมสุข
ร้อยเอ็ด
พลตำรวจตรี เชิดพงษ์ ชิวปรีชา
ระนอง
นางสาวมาธวี เกิดทรัพย์
ระนอง
นางชาลิตา พรหมมาตร์
ระนอง
พลตำรวจตรี พงศ์พันธ์ วงษ์มณีเทศ
ระยอง
นายวิเชียร ทองด้วง
ระยอง
นายคีรีวัฒน์ อ้นพร้อม
ระยอง
พันตำรวจเอก นฤดม มารศรี
ราชบุรี
นายสมนึก หลิมศิโรรัตน์
ราชบุรี
นายนิมิต สายสิทธิ์
ราชบุรี
จ่าสิบเอก มนตรี โภคานิตย์
ราชบุรี
พันตำรวจเอก รัชพล ชนะศรีขจร
ลพบุรี
นายชัยวัฒน์ โพธิ์หอมศิริ
ลพบุรี
นางสาวมัลลิกา ปานคุ้ม
ลพบุรี
นางสาวธนิตา บุณยพิพัฒน์
ลำปาง
นายกองตรี ปิยะวุฒิ พิทักษ์บริบาล
ลำปาง
นางวรรณา ดำเนินสวัสดิ์
ลำปาง
นางภาวิณี เอี่ยมจันทน์
ลำพูน
นายสนั่น ช่างปรุง
ลำพูน
นายเทพฤทธิ์ พัฒนรังสรรค์
ลำพูน
พันตำรวจเอก ณธีพัฒน์ จิรัฐวรโชติ
เลย
นายปิยะชาย ศรีบุรินทร์
เลย
นายอุดมศักดิ์ บุญส่งทรัพย์
เลย
นายสุวรรณ เนตรเนติกุล
ศรีสะเกษ
นายลักษณะเลิศ วรรณภาสนี
ศรีสะเกษ
นายทวีศักดิ์ สังวัง
ศรีสะเกษ
นางบุญช่วย ชมบุตรศรี
ศรีสะเกษ
นายสุทธิเมศวร์ บุญแสนกุลธวัช
สกลนคร
นายพันธ์นพ ควรดำรงธรรม
สกลนคร
นายเมฆา ดีสงคราม
สกลนคร
นายปิยกุล คุณแก้ว
สกลนคร
พันตำรวจเอก บรรเทิง เหล่าเจริญ
สงขลา
นางพีระนันท์ แก้วสุกใส
สงขลา
นายนราศักดิ์ ชุมแก้ว
สงขลา
นางดวงแข สติตรง
สงขลา
นายเอกพล เหมรา
สตูล
นางราตรี เอียดคง
สตูล
นายปิยพงศ์ สังวาลย์
สตูล
นายกรีฑา คชโกษัย
สมุทรปราการ
พันตำรวจเอก โสภณ มงคลโสภณรัตน์
สมุทรปราการ
นางกฤติยา โพธิ์เสนา
สมุทรปราการ
นางนิภา รุ่งประทีปไพบูลย์
สมุทรปราการ
นายมนันต์พล ประชาสันติ์
สมุุทรสงคราม
นางวิไล ออกกิจวัตร
สมุุทรสงคราม
นางศันสนีย์ พูลผล
สมุุทรสงคราม
พันตำรวจเอก สุรศักดิ์ สิทธิโชคธรรม
สมุทรสาคร
นางศิริพันธ์ บุญโต
สมุทรสาคร
นายปฐม เอมโอษฐ์
สมุทรสาคร
นายจำเนียร พวงแก้ว
สระแก้ว
นายอิทธิพล อุตตมะปัญญา
สระแก้ว
นางสาวสุชญา เทอดอุดมธรรม
สระแก้ว
ว่าที่ร้อยเอก ภวัต ปั้นบำรุงกิตน์
สระบุรี
นายสุชัย เลยะกุล
สระบุรี
นายมนัสพันธ์ ดอนก้อนไพร
สระบุรี
นายพนม เปียสกุล
สระบุรี
นายอาคม สุวรรณโน
สิงห์บุรี
นายธวัชชัย ยอดฉัตร
สิงห์บุรี
นายกิตติเชษฐ์ ทุ่งสะโร
สิงห์บุรี
นางบุญชู สาดี
สุโขทัย
พันตำรวจเอก ประมวล ยิ้มจันทร์
สุโขทัย
นางเพียงรอ อิทธิสวัสดิ์พันธุ์
สุโขทัย
นายสิทธิศักดิ์ แย้มพรายภิรมย์
สุพรรณบุรี
พันตำรวจเอก เฉลิมวุฒิ วงษ์เวียงจันทร์
สุพรรณบุรี
นายเล็ก น้าประเสริฐ
สุพรรณบุรี
นายนิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ
สุพรรณบุรี
นางเพียงแข ชิตจุ้ย
สุราษฎร์ธานี
นายปัญญาศักดิ์ กั่งเซ่ง
สุราษฎร์ธานี
นางภัทรานันทน์ แช่มชื่น
สุราษฎร์ธานี
นายสุทธิศักดิ์ บุญมานันท์
สุราษฎร์ธานี
นายกิติชัย เกตุวงษา
สุรินทร์
พันตำรวจเอก วีระพันธ์ ณ ลำปาง
สุรินทร์
นางพิรุณวรรณน์ จงใจภักดิ์
สุรินทร์
นายมีชัย แซ่ลิ้ม
สุรินทร์
นายประดิษฐ์ นัดทะยาย
หนองคาย
นายเฉลิมพล บุญมี
หนองคาย
นายวรายุทธ ขาเรื่องเดช
หนองคาย
พันตำรวจเอก ธนกร พัฒนนันแก้ว
หนองคาย
นายชัยวัฒน์ อินอ่อน
หนองบัวลำภู
พันตำรวจเอก กริช ปัตลา
หนองบัวลำภู
นายสนิท อาษาธง
หนองบัวลำภู
นายอภิชาติ ศรีเหรา
อ่างทอง
พันตำรวจโท สิทธิโชค สิทธิโสภณ
อ่างทอง
นางสาวณีรนันท์ วีระพล
อ่างทอง
นายชัยรัตน์ เจริญสุข
อุดรธานี
นายพงษ์สวัสดิ์ พิมพิไสย
อุดรธานี
พันตำรวจเอก พัฒนวงศ์ จันทร์พล
อุดรธานี
นางวิไลนุช ไชยเสนา
อุดรธานี
ว่าที่ร้อยตรี ชยพล อัตรจิรากุล
อุทัยธานี
นางนลินี บุญธรรม
อุทัยธานี
นางสาวณัฐพร โตอิ้ม
อุทัยธานี
นางสาวสิรินาถ มีเจริญ
อุตรดิตถ์
นายอำนาจ บุญเครือชู
อุตรดิตถ์
นางสาวละออ วันจิ๋ว
อุตรดิตถ์
นายประจักษ์พงศ์ วรรณโชติ
อุบลราชธานี
นางหรรษา ชื่นชูผล
อุบลราชธานี
พันตำรวจโท ณัฐฐ์ฐนนท์ สีฟ้า
อุบลราชธานี
นางวัชรียา ตรีภพ
อุบลราชธานี
นางกัลยารัตน์ มาสุข
อำนาจเจริญ
สิบตำรวจตรีหญิง พรวิไล จันพิรักษ์
อำนาจเจริญ
พันตำรวจโท ศรชัย พันธ์ละออ
อำนาจเจริญ