กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
Ministry of Social Development and Human Security

ผลการดำเนินงานที่สำคัญของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

       กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ซึ่งมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหา ความยากจน พัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับสิทธิและสวัสดิการ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการสร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างความมั่นคงในด้านที่อยู่อาศัยให้แก่กลุ่มเป้าหมาย โดยมีผลงานที่สำคัญ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาองค์กร ดังนี้ 
       ๑. การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นการสร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์มีการขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมที่สำคัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 
         ๑) การพัฒนาทุนมนุษย์ การขับเคลื่อนโครงการสำคัญเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่น (๑) โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัย จำนวน ๔๖๐ คน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐานชาติและสามารถใช้แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ตามช่วงวัยได้อย่างถูกต้อง นอกจากนั้น เด็กปฐมวัยที่เข้ารับบริการในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ได้รับการส่งเสริมความรู้ให้มีพัฒนาการสมวัย จำนวน ๔,๘๗๔ คน (๒) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นผ่านการประชุมทบทวนแนวทาง และสร้างความรู้ ความเข้าใจการขับเคลื่อนงานป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด ดำเนินการจัดสวัสดิการ สังคมสำหรับแม่วัยรุ่นและครอบครัวในชุมชน (๓) โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ ผู้สูงอายุในชุมชนผู้สูงอายุ จำนวน ๖,๕๐๐ คน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตนเองในการดำรงชีวิต มีสุขภาพที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ สามารถปรับตัวและดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมตามวัย (๔) โครงการเสริมพลังคลังปัญญาเพื่อคนทุกวัย ผู้สูงอายุ จำนวน ๒,๕๐๐ คน ได้แสดงศักยภาพ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ สร้างประโยชน์ให้สังคม และคนทุกวัยได้ร่วมสืบสานภูมิปัญญาผู้สูงอายุ (๕) โครงการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการพัฒนาสังคม โดยมีการจัดห้องปฏิบัติการ นโยบาย (Policy Lab) เพื่อพัฒนานโยบายการคุ้มครองทางสังคมที่เหมาะสมสำหรับทุกช่วงวัย 
         ๒) การจัดสวัสดิการสำหรับกลุ่มเป้าหมาย การขับเคลื่อนโครงการสำคัญเพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย สามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการมากยิ่งขึ้น เช่น (๑) การช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก มีเด็ก จำนวน ๒๕ ครอบครัว และอยู่ในวัยเรียน จำนวน ๓๓ ราย และก่อนวัยเรียน จำนวน ๗ ราย (๒) เสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาชีพและรายได้ ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ ๔๐ ครอบครัว มีความต้องการอาชีพ ได้รับการช่วยเหลือ เพิ่มพูนทักษะ และมีอาชีพทางเลือก (๓) โครงการอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา ได้รับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ จำนวน ๕,๐๓๙ ราย เป็นเงิน ๖๑,๘๗๗,๕๐๐ บาท (๔) โครงการให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะยากลำบาก และมีความเดือดร้อน จำนวน ๑๐๒,๙๓๐ คน เป็นเงิน ๗,๙๗๔,๐๐๐ บาท (๕) โครงการจัดหาครอบครัวอุปการะแก่คนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล ให้การอุปการะคนพิการจำนวน ๗๓ ราย (๖) โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ ๖ ปี ที่อยู่ในครอบครัวที่มีรายได้ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ต่อคน ต่อปี ได้รับสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน ๒,๖๙๑,๑๓๒ คน (๗) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน เป็นการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง จำนวน ๘๙๕,๙๔๐ ครัวเรือน และโครงการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล เป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและการบริการคนทุกช่วงวัย บูรณาการบริการสวัสดิการสังคมของทุกกรมของ พม. ณ จุดเดียว ซึ่งมีการจัดกิจกร จำนวน ๔,๔๑๗ แห่ง ๑๗,๒๘๔ กิจกรรม/โครงการ โดยมีการช่วยเหลือ กลุ่มเปราะบางจำนวน ๒๓๕,๙๐๗ ครัวเรือน (๘) การขับเคลื่อนสวัสดิการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว แม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวที่เข้ารับบริการและสวัสดิการจากศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว จำนวน ๑,๘๐๒ คน (๙) โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุภายใน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน ๓๕,๐๐๐ คน และ (๑๐) กิจกรรม “อิ่มใจ อุ่นกาย คลายหนาว เพื่อคนไร้บ้าน” คนไร้บ้านบริเวณสนามหลวง จำนวน ๒๐๐ คน ได้ความรู้และเข้าถึงสวัสดิการเพื่อคนไร้บ้าน 
         ๓) การส่งเสริมความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย การขับเคลื่อนโครงการสำคัญเพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมต่อการดำรงชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี เช่น (๑) โครงการปรับสภาพแวดล้อมและ สิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จำนวน ๗,๗๐๐ หลัง ทำให้ผู้สูงอายุมีความมั่นคงปลอดภัยในการดำรงชีวิต (๒) การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ปรับสภาพบ้านฯ ให้คนพิการ จำนวน ๓,๖๔๙ หลัง ทำให้คนพิการมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม กับสภาพความพิการสามารถดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม (๓) โครงการซ่อม เสริม สร้างบ้านที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก เด็กกลุ่มเปราะบาง /เด็ก  และครอบครัวที่พึงได้รับการคุ้มครอง ได้รับการซ่อมแซมและปรับปรุงที่อยู่อาศัย ให้เป็นที่อยู่อาศัยที่มีสภาพแวดล้อมปลอดภัย จำนวน ๓๑ จังหวัด ๔๗ หลัง (๔) ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยสำหรับราษฎรยากจนและผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ราษฎรยากจน และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา ได้รับการซ่อมแซมและปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้มีความมั่นคงและปลอดภัย จำนวน ๑,๗๐๑ ครัวเรือน (๕) การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย จำนวน ๙,๖๕๘ ครัวเรือน
       ๒. การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การดำเนินงานด้วยความใส่ใจประชาชน และพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยการพัฒนาองค์ความรู้ เทคนิคและทักษะในการทำงานรูปแบบใหม่ ๆ ให้แก่บุคลากร เพื่อให้บุคลากรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีการขับเคลื่อนโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากร ทั้งด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ และด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น (๑) การประชุมวิชาการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๖ ในระดับภูมิภาคและระดับเอเชีย – แปซิฟิก ครั้งที่ ๖ เนื่องในโอกาสวันสังคมสงเคราะห์โลก โดยมีการเผยแพร่ความรู้ หลักการ นโยบาย และความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนงานสังคมสงเคราะห์ระดับประเทศ และระดับภูมิภาค ร่วมกับภาคีเครือข่ายและพันธมิตรการทำงานด้านสังคมสงเคราะห์ในประเทศไทยและภูมิภาค มีผู้เข้าร่วมโครงการ Online และ Onsite จำนวน ๒,๑๙๙ คน (๒) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การกำหนดค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย และการจัดทำคำแถลงของผู้เสียหายในคดีอาญา (Victim Impact Statement: VIS) จำนวน ๔ รุ่น รวม ๑๘๘ คน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  
       ๓. การพัฒนาองค์กร ๔.๐  ที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการองค์กรสู่ระบบราชการ ๔.๐ และการนำเทคโนโลยี ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการทำงานมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะ ในการปฏิบัติงานเพื่อปรับเปลี่ยนองค์กรที่มีผลสัมฤทธิ์สูง โดยมีการขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์กร ๔.๐ เช่น โครงการพัฒนาประสิทธิภาพเพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรสู่ระบบราชการ ๔.๐ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคลและองค์กรสู่ความสำเร็จ การขับเคลื่อน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) การได้รับรางวัลเลิศรัฐ และการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) 
       ดังนั้น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการบูรณาการความร่วมมือในการทำงานร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางอย่างยั่งยืน สอดรับกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ และเป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การพัฒนาองค์กร ๔.๐ ที่มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการทำงานมากยิ่งขึ้น


ติดตามผลงานที่สำคัญของหน่วยงานเพิ่มเติมได้ที่
       ๑) Facebook: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ https://www.facebook.com/msdhs.go.th
       ๒) Youtube: https://www.youtube.com/@socialmsociety1300 
       ๓) Tiktok: https://www.tiktok.com/@socialmsociety?_t=8kPlbv09rvO&_r=1 

การติดต่อขอรับบริการ
       สายด่วน ๑๓๐๐ (พม.) : https://1300thailand.m-society.go.th/

E – Commerce การจำหน่ายสินค้าออนไลน์

กรม หน่วยงาน ลิงก์
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช - http://www.facebook.com/nstvrc
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ(โรงงานปีคนพิการสากล) - http://www.lazada.co.th/shop/1639385236649
กรมกิจการผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ - https://gold-dop.dop.go.th/Home
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว Facebook Page ทอฝัน by พม. ช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพสตรี ที่ผ่านการฝึกอบรมอาชีพของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ๘ แห่ง และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ๔ แห่ง - https://web.facebook.com/DreamWeavingByMSDHS
Facebook group ทอฝันมาร์เก็ตเพลส by พม. ช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์โดยตรง ของผู้ผ่านการฝึกอบรมอาชีพของ สค. และผู้ประสบปัญหาทางสังคมของหน่วยงาน พม. - https://web.facebook.com/groups/349323253687445
Instagram torfun.shop ช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพสตรี ที่ผ่านการฝึกอบรมอาชีพของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ๘ แห่ง และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ๔ แห่ง โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้บริโภคที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น และวัยทำงาน - https://www.instagram.com/torfun.shop/
Line OpenChat ทอฝัน Market Place ช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์โดยตรง ของผู้ผ่านการฝึกอบรมอาชีพของ สค. และผู้ประสบปัญหาทางสังคมของหน่วยงาน พม. - https://tinyurl.com/2ohqowat
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา - https://web.facebook.com/hdcphayao1/
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี - https://www.facebook.com/profile.php?id=100033954370012&mibextid=LQQJ4d
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก - https://www.facebook.com/profile.php?id=100063469086456&mibextid=ZbWKwL
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์ - https://www.facebook.com/profile.php?id=100070104903034&mibextid=LQQJ4d
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี - https://www.facebook.com/ChiyaKarenWeaving2021?mibextid=LQQJ4d
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย - https://www.facebook.com/monseanjai64
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี - https://www.facebook.com/greenpuye?mibextid=ZbWKwL 
- https://www.facebook.com/profile.php?id=100063821852019&mibextid=ZbWKwL
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร - https://www.facebook.com/sdc868609?mibextid=ZbWKwL
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน - https://www.facebook.com/coffeedehmong
- https://www.facebook.com/profile.php?id=100063478001423
พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง - https://www.facebook.com/HighlandPeopleDiscoveryMuseum?mibextid=LQQJ4d
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก - https://www.facebook.com/PhitsanulokHighlangPeople?mibextid=LQQJ4d
- https://www.facebook.com/profile.php?id=100064052291510&mibextid=LQQJ4d 
- https://www.facebook.com/Nannigreen2022?mibextid=LQQJ4d
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี - https://www.facebook.com/bangkama.ratchaburi
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน - https://www.facebook.com/lamphunhtdc2020 
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่ - https://www.facebook.com/profile.php?id=100077743047398
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน - https://www.facebook.com/people/%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%9B%E0%B8%B2-%E0%B8%81%E0%B8%B2-%E0%B8%8D%E0%B8%AD-%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A2/100027047366986/

ผลการดำเนินงานที่สำคัญของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

       กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ซึ่งมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหา ความยากจน พัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับสิทธิและสวัสดิการ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการสร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างความมั่นคงในด้านที่อยู่อาศัยให้แก่กลุ่มเป้าหมาย โดยมีผลงานที่สำคัญ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาองค์กร ดังนี้ 
       ๑. การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นการสร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์มีการขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมที่สำคัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 
         ๑) การพัฒนาทุนมนุษย์ การขับเคลื่อนโครงการสำคัญเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่น (๑) โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัย จำนวน ๔๖๐ คน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐานชาติและสามารถใช้แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ตามช่วงวัยได้อย่างถูกต้อง นอกจากนั้น เด็กปฐมวัยที่เข้ารับบริการในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ได้รับการส่งเสริมความรู้ให้มีพัฒนาการสมวัย จำนวน ๔,๘๗๔ คน (๒) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นผ่านการประชุมทบทวนแนวทาง และสร้างความรู้ ความเข้าใจการขับเคลื่อนงานป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด ดำเนินการจัดสวัสดิการ สังคมสำหรับแม่วัยรุ่นและครอบครัวในชุมชน (๓) โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ ผู้สูงอายุในชุมชนผู้สูงอายุ จำนวน ๖,๕๐๐ คน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตนเองในการดำรงชีวิต มีสุขภาพที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ สามารถปรับตัวและดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมตามวัย (๔) โครงการเสริมพลังคลังปัญญาเพื่อคนทุกวัย ผู้สูงอายุ จำนวน ๒,๕๐๐ คน ได้แสดงศักยภาพ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ สร้างประโยชน์ให้สังคม และคนทุกวัยได้ร่วมสืบสานภูมิปัญญาผู้สูงอายุ (๕) โครงการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการพัฒนาสังคม โดยมีการจัดห้องปฏิบัติการ นโยบาย (Policy Lab) เพื่อพัฒนานโยบายการคุ้มครองทางสังคมที่เหมาะสมสำหรับทุกช่วงวัย 
         ๒) การจัดสวัสดิการสำหรับกลุ่มเป้าหมาย การขับเคลื่อนโครงการสำคัญเพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย สามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการมากยิ่งขึ้น เช่น (๑) การช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก มีเด็ก จำนวน ๒๕ ครอบครัว และอยู่ในวัยเรียน จำนวน ๓๓ ราย และก่อนวัยเรียน จำนวน ๗ ราย (๒) เสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาชีพและรายได้ ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ ๔๐ ครอบครัว มีความต้องการอาชีพ ได้รับการช่วยเหลือ เพิ่มพูนทักษะ และมีอาชีพทางเลือก (๓) โครงการอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา ได้รับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ จำนวน ๕,๐๓๙ ราย เป็นเงิน ๖๑,๘๗๗,๕๐๐ บาท (๔) โครงการให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะยากลำบาก และมีความเดือดร้อน จำนวน ๑๐๒,๙๓๐ คน เป็นเงิน ๗,๙๗๔,๐๐๐ บาท (๕) โครงการจัดหาครอบครัวอุปการะแก่คนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล ให้การอุปการะคนพิการจำนวน ๗๓ ราย (๖) โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ ๖ ปี ที่อยู่ในครอบครัวที่มีรายได้ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ต่อคน ต่อปี ได้รับสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน ๒,๖๙๑,๑๓๒ คน (๗) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน เป็นการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง จำนวน ๘๙๕,๙๔๐ ครัวเรือน และโครงการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล เป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและการบริการคนทุกช่วงวัย บูรณาการบริการสวัสดิการสังคมของทุกกรมของ พม. ณ จุดเดียว ซึ่งมีการจัดกิจกร จำนวน ๔,๔๑๗ แห่ง ๑๗,๒๘๔ กิจกรรม/โครงการ โดยมีการช่วยเหลือ กลุ่มเปราะบางจำนวน ๒๓๕,๙๐๗ ครัวเรือน (๘) การขับเคลื่อนสวัสดิการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว แม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวที่เข้ารับบริการและสวัสดิการจากศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว จำนวน ๑,๘๐๒ คน (๙) โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุภายใน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน ๓๕,๐๐๐ คน และ (๑๐) กิจกรรม “อิ่มใจ อุ่นกาย คลายหนาว เพื่อคนไร้บ้าน” คนไร้บ้านบริเวณสนามหลวง จำนวน ๒๐๐ คน ได้ความรู้และเข้าถึงสวัสดิการเพื่อคนไร้บ้าน 
         ๓) การส่งเสริมความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย การขับเคลื่อนโครงการสำคัญเพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมต่อการดำรงชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี เช่น (๑) โครงการปรับสภาพแวดล้อมและ สิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จำนวน ๗,๗๐๐ หลัง ทำให้ผู้สูงอายุมีความมั่นคงปลอดภัยในการดำรงชีวิต (๒) การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ปรับสภาพบ้านฯ ให้คนพิการ จำนวน ๓,๖๔๙ หลัง ทำให้คนพิการมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม กับสภาพความพิการสามารถดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม (๓) โครงการซ่อม เสริม สร้างบ้านที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก เด็กกลุ่มเปราะบาง /เด็ก  และครอบครัวที่พึงได้รับการคุ้มครอง ได้รับการซ่อมแซมและปรับปรุงที่อยู่อาศัย ให้เป็นที่อยู่อาศัยที่มีสภาพแวดล้อมปลอดภัย จำนวน ๓๑ จังหวัด ๔๗ หลัง (๔) ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยสำหรับราษฎรยากจนและผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ราษฎรยากจน และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา ได้รับการซ่อมแซมและปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้มีความมั่นคงและปลอดภัย จำนวน ๑,๗๐๑ ครัวเรือน (๕) การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย จำนวน ๙,๖๕๘ ครัวเรือน
       ๒. การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การดำเนินงานด้วยความใส่ใจประชาชน และพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยการพัฒนาองค์ความรู้ เทคนิคและทักษะในการทำงานรูปแบบใหม่ ๆ ให้แก่บุคลากร เพื่อให้บุคลากรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีการขับเคลื่อนโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากร ทั้งด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ และด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น (๑) การประชุมวิชาการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๖ ในระดับภูมิภาคและระดับเอเชีย – แปซิฟิก ครั้งที่ ๖ เนื่องในโอกาสวันสังคมสงเคราะห์โลก โดยมีการเผยแพร่ความรู้ หลักการ นโยบาย และความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนงานสังคมสงเคราะห์ระดับประเทศ และระดับภูมิภาค ร่วมกับภาคีเครือข่ายและพันธมิตรการทำงานด้านสังคมสงเคราะห์ในประเทศไทยและภูมิภาค มีผู้เข้าร่วมโครงการ Online และ Onsite จำนวน ๒,๑๙๙ คน (๒) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การกำหนดค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย และการจัดทำคำแถลงของผู้เสียหายในคดีอาญา (Victim Impact Statement: VIS) จำนวน ๔ รุ่น รวม ๑๘๘ คน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  
       ๓. การพัฒนาองค์กร ๔.๐  ที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการองค์กรสู่ระบบราชการ ๔.๐ และการนำเทคโนโลยี ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการทำงานมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะ ในการปฏิบัติงานเพื่อปรับเปลี่ยนองค์กรที่มีผลสัมฤทธิ์สูง โดยมีการขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์กร ๔.๐ เช่น โครงการพัฒนาประสิทธิภาพเพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรสู่ระบบราชการ ๔.๐ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคลและองค์กรสู่ความสำเร็จ การขับเคลื่อน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) การได้รับรางวัลเลิศรัฐ และการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) 
       ดังนั้น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการบูรณาการความร่วมมือในการทำงานร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางอย่างยั่งยืน สอดรับกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ และเป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การพัฒนาองค์กร ๔.๐ ที่มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการทำงานมากยิ่งขึ้น


ติดตามผลงานที่สำคัญของหน่วยงานเพิ่มเติมได้ที่
       ๑) Facebook: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ https://www.facebook.com/msdhs.go.th
       ๒) Youtube: https://www.youtube.com/@socialmsociety1300 
       ๓) Tiktok: https://www.tiktok.com/@socialmsociety?_t=8kPlbv09rvO&_r=1 

การติดต่อขอรับบริการ
       สายด่วน ๑๓๐๐ (พม.) : https://1300thailand.m-society.go.th/

E – Commerce การจำหน่ายสินค้าออนไลน์

กรม หน่วยงาน ลิงก์
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช - http://www.facebook.com/nstvrc
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ(โรงงานปีคนพิการสากล) - http://www.lazada.co.th/shop/1639385236649
กรมกิจการผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ - https://gold-dop.dop.go.th/Home
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว Facebook Page ทอฝัน by พม. ช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพสตรี ที่ผ่านการฝึกอบรมอาชีพของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ๘ แห่ง และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ๔ แห่ง - https://web.facebook.com/DreamWeavingByMSDHS
Facebook group ทอฝันมาร์เก็ตเพลส by พม. ช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์โดยตรง ของผู้ผ่านการฝึกอบรมอาชีพของ สค. และผู้ประสบปัญหาทางสังคมของหน่วยงาน พม. - https://web.facebook.com/groups/349323253687445
Instagram torfun.shop ช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพสตรี ที่ผ่านการฝึกอบรมอาชีพของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ๘ แห่ง และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ๔ แห่ง โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้บริโภคที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น และวัยทำงาน - https://www.instagram.com/torfun.shop/
Line OpenChat ทอฝัน Market Place ช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์โดยตรง ของผู้ผ่านการฝึกอบรมอาชีพของ สค. และผู้ประสบปัญหาทางสังคมของหน่วยงาน พม. - https://tinyurl.com/2ohqowat
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา - https://web.facebook.com/hdcphayao1/
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี - https://www.facebook.com/profile.php?id=100033954370012&mibextid=LQQJ4d
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก - https://www.facebook.com/profile.php?id=100063469086456&mibextid=ZbWKwL
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์ - https://www.facebook.com/profile.php?id=100070104903034&mibextid=LQQJ4d
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี - https://www.facebook.com/ChiyaKarenWeaving2021?mibextid=LQQJ4d
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย - https://www.facebook.com/monseanjai64
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี - https://www.facebook.com/greenpuye?mibextid=ZbWKwL 
- https://www.facebook.com/profile.php?id=100063821852019&mibextid=ZbWKwL
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร - https://www.facebook.com/sdc868609?mibextid=ZbWKwL
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน - https://www.facebook.com/coffeedehmong
- https://www.facebook.com/profile.php?id=100063478001423
พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง - https://www.facebook.com/HighlandPeopleDiscoveryMuseum?mibextid=LQQJ4d
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก - https://www.facebook.com/PhitsanulokHighlangPeople?mibextid=LQQJ4d
- https://www.facebook.com/profile.php?id=100064052291510&mibextid=LQQJ4d 
- https://www.facebook.com/Nannigreen2022?mibextid=LQQJ4d
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี - https://www.facebook.com/bangkama.ratchaburi
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน - https://www.facebook.com/lamphunhtdc2020 
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่ - https://www.facebook.com/profile.php?id=100077743047398
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน - https://www.facebook.com/people/%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%9B%E0%B8%B2-%E0%B8%81%E0%B8%B2-%E0%B8%8D%E0%B8%AD-%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A2/100027047366986/
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ ๑๐๓๔ ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐
โทรศัพท์: ๑๓๐๐
อีเมล: saraban@m-society.go.th
นิทรรศการของหน่วยงานอื่นๆ