กระทรวงศึกษาธิการ
Ministry of Education

ผลการดำเนินงานที่สำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ

      

       วิสัยทัศน์ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขในสังคม
       พันธกิจ ยกระดับคุณภาพยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการเสริมสร้างโอกาสเสริมสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างพัฒนาระบบพัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลยุทธศาสตร์
       ๑. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
       ๒. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
       ๓. ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
       ๔. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
       ๕. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
       ๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
       เป้าประสงค์
       ๑. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาประเทศในอนาคต
       ๒. กำลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
       ๓. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
       ๔. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
       ๕. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ผลการดำเนินงานที่สำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ

ผลการดำเนินงานที่สำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ

      

       วิสัยทัศน์ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขในสังคม
       พันธกิจ ยกระดับคุณภาพยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการเสริมสร้างโอกาสเสริมสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างพัฒนาระบบพัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลยุทธศาสตร์
       ๑. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
       ๒. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
       ๓. ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
       ๔. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
       ๕. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
       ๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
       เป้าประสงค์
       ๑. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาประเทศในอนาคต
       ๒. กำลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
       ๓. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
       ๔. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
       ๕. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ผลการดำเนินงานที่สำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ
๓๑๙ วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐
โทรศัพท์: ๐๒ ๖๒๘๖ ๓๔๖ , สายด่วนการศึกษา ๑๕๗๙
โทรสาร: ๐๒ ๖๒๘๖ ๓๔๖
อีเมล: saraban@moe.go.th
นิทรรศการของหน่วยงานอื่นๆ