กระทรวงพลังงาน
Ministry of Energy

ผลการดำเนินงานที่สำคัญของกระทรวงพลังงาน

       กระทรวงพลังงานได้ดำเนินงานเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน, มีการส่งเสริมพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน, ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน, พร้อมทั้งส่งเสริมการลงทุนและกระตุ้นเศรษฐกิจ ผลงานที่เด่นชัด เช่น การตรึงราคาน้ำมันดีเซล ก๊าซหุงต้ม และ NGV การช่วยลดภาระค่า FT และการลดราคา น้ำมันเบนซิน เพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมประชาชนทุกทุกภาคส่วน จากมาตรการทั้งหมด ใช้งบประมาณในการช่วยเหลือกว่า ๑๕๒,๐๐๐ ล้านบาท ทั้งจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง งบกลาง การขยายหนี้ กฟผ. และการได้รับความร่วมมือจากกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
       นอกจากนั้น ยังได้กระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการลงทุนในภาคพลังงาน เพื่อให้เกิดเม็ดเงินลงทุน เกิดการ จ้างงาน ทั้งในระดับรากฐาน และระดับประเทศ สร้างความเชื่อมั่นให้ต่างชาติหันมาลงทุนในประเทศเพิ่มมากขึ้น 
       กระทรวงพลังงาน จะยังคงเดินหน้าส่งเสริมและพัฒนาพลังงานไทยสร้างสมดุลการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สร้างความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และมีความยืดหยุ่นพร้อมรับการ เปลี่ยนแปลงของโลกได้ทุกเมื่อเพื่อเสริมแกร่งให้พลังงานไทย มีความมั่นคง เป็นธรรม และยั่งยืน 
       ทั้งนี้ ผลงานของกระทรวงพลังงานเกิดขึ้นได้ เกิดจากความร่วมมือร่วมใจในการทำงาน ของข้าราชการยุคใหม่ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่มีความตั้งใจพัฒนาประเทศ และใส่ใจความเป็นอยู่ของประชาชน     
         
สรุปผลงานกระทรวงพลังงาน ปี ๒๕๖๖


 

ผลการดำเนินงานที่สำคัญของกระทรวงพลังงาน

       กระทรวงพลังงานได้ดำเนินงานเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน, มีการส่งเสริมพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน, ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน, พร้อมทั้งส่งเสริมการลงทุนและกระตุ้นเศรษฐกิจ ผลงานที่เด่นชัด เช่น การตรึงราคาน้ำมันดีเซล ก๊าซหุงต้ม และ NGV การช่วยลดภาระค่า FT และการลดราคา น้ำมันเบนซิน เพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมประชาชนทุกทุกภาคส่วน จากมาตรการทั้งหมด ใช้งบประมาณในการช่วยเหลือกว่า ๑๕๒,๐๐๐ ล้านบาท ทั้งจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง งบกลาง การขยายหนี้ กฟผ. และการได้รับความร่วมมือจากกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
       นอกจากนั้น ยังได้กระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการลงทุนในภาคพลังงาน เพื่อให้เกิดเม็ดเงินลงทุน เกิดการ จ้างงาน ทั้งในระดับรากฐาน และระดับประเทศ สร้างความเชื่อมั่นให้ต่างชาติหันมาลงทุนในประเทศเพิ่มมากขึ้น 
       กระทรวงพลังงาน จะยังคงเดินหน้าส่งเสริมและพัฒนาพลังงานไทยสร้างสมดุลการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สร้างความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และมีความยืดหยุ่นพร้อมรับการ เปลี่ยนแปลงของโลกได้ทุกเมื่อเพื่อเสริมแกร่งให้พลังงานไทย มีความมั่นคง เป็นธรรม และยั่งยืน 
       ทั้งนี้ ผลงานของกระทรวงพลังงานเกิดขึ้นได้ เกิดจากความร่วมมือร่วมใจในการทำงาน ของข้าราชการยุคใหม่ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่มีความตั้งใจพัฒนาประเทศ และใส่ใจความเป็นอยู่ของประชาชน     
         
สรุปผลงานกระทรวงพลังงาน ปี ๒๕๖๖


 

กระทรวงพลังงาน
อาคาร บี ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ ๕๕๕/๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์: ๐๒ ๑๔๐ ๗๐๐๐
โทรสาร: ๐๒ ๑๔๐ ๖๒๘๖
อีเมล: servicelink@energy.go.th
นิทรรศการของหน่วยงานอื่นๆ