กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society

ผลการดำเนินงานที่สำคัญของกรมอุตุนิยมวิทยา


       กรมอุตุนิยมวิทยา ได้จัดทำโครงการก่อสร้างหอเรดาร์ และติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ ขนิด C-Band แบบ Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์และหอเรดาร์ เพื่อทดแทนเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศเดิม เฝ้าระวัง และเตือนสภาวะอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์อากาศและเตือนภัย ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้มีความถูกต้องแม่นยำและทันเหตุการณ์ เพื่อให้เกิดความมั่นใจ ในข่าวสารทางอุตุนิยมวิทยา และโครงการสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวเพื่อปรับปรุงสถานี ตรวจแผ่นดินไหวแอนะล็อกเป็นระบบดิจิตอล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการหาศูนย์กลางการเกิด แผ่นดินไหวในประเทศไทยและบริเวณใกล้เคียง และเป็นการเพิ่มสถานีในเครือข่ายตรวจวัดแผ่นดินไหว ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาระบบเตือนภัยแผ่นดินไหวล่วงหน้า (Earthquake Early Warning) รวมทั้งความสามารถในการวิเคราะห์กลไกการเกิดแผ่นดินไหวหรือลักษณะการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อน (Focal Mechanism หรือ Moment Tensor) ซึ่งการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนสามารถนำไปวิเคราะห์การเกิดสึนามิ, ใช้ในการวิเคราะห์แผนที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว และใช้ในการทำแผนที่ความรุนแรงจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว

ผลการดำเนินงานที่สำคัญของกรมอุตุนิยมวิทยา


       กรมอุตุนิยมวิทยา ได้จัดทำโครงการก่อสร้างหอเรดาร์ และติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ ขนิด C-Band แบบ Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์และหอเรดาร์ เพื่อทดแทนเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศเดิม เฝ้าระวัง และเตือนสภาวะอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์อากาศและเตือนภัย ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้มีความถูกต้องแม่นยำและทันเหตุการณ์ เพื่อให้เกิดความมั่นใจ ในข่าวสารทางอุตุนิยมวิทยา และโครงการสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวเพื่อปรับปรุงสถานี ตรวจแผ่นดินไหวแอนะล็อกเป็นระบบดิจิตอล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการหาศูนย์กลางการเกิด แผ่นดินไหวในประเทศไทยและบริเวณใกล้เคียง และเป็นการเพิ่มสถานีในเครือข่ายตรวจวัดแผ่นดินไหว ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาระบบเตือนภัยแผ่นดินไหวล่วงหน้า (Earthquake Early Warning) รวมทั้งความสามารถในการวิเคราะห์กลไกการเกิดแผ่นดินไหวหรือลักษณะการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อน (Focal Mechanism หรือ Moment Tensor) ซึ่งการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนสามารถนำไปวิเคราะห์การเกิดสึนามิ, ใช้ในการวิเคราะห์แผนที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว และใช้ในการทำแผนที่ความรุนแรงจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว

กรมอุตุนิยมวิทยา
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น๒ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเพทฯ ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์: ๐๒-๑๔๑๗๕๐๐ – ๐๓ หรือ ๐๒-๑๔๒๑๒๓๔
อีเมล: services@nso.go.th หรือ prgroup@nso.go.th

ผลการดำเนินงานที่สำคัญของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

       สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ดำเนินโครงการจัดอบรมให้ความรู้ หัวข้อ “ต้านทุจริต จิตพอเพียง” วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ โดยได้รับเกียรติจาก หัวหน้าชุดปฏิบัติการที่ ๑ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย (ร.ท.อิษฏ์ อินทรภูมิ) เป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ และเมื่อวันที่ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ จัดอบรมหลักสูตร “การป้องกันและปราบปรามการทุจริต No Gift Policy” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ (ว่าที่ ร.ท.เจนรบ พละเดช) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เพื่อเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน อันส่งผลให้เกิดความโปร่งใส ในการดำเนินงานของบุคลากร ในหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล นอกจากนี้ยังมีโครงการสำคัญเช่น
       ๑) โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ทางการเกษตรการจากผู้ถือครองทำการเกษตร (ครัวเรือน/สถานประกอบการเกษตร) ทุกราย ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลสำมะโนการเกษตรได้ที่เว็บไซต์ https://www.nso.go.th/nsoweb/main/summano/P7
       ๒) โครงการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ โครงการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ แบ่งการดำเนินการเป็น ๒ ส่วนหลัก คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สถิติและสารสนเทศในรูปแบบที่ทันสมัย และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการนำข้อมูล สถิติไปใช้ประโยชน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศ ไปใช้ประโยชน์ ในการกำหนดนโยบาย การวางแผน การประเมินผล การศึกษา การวิเคราะห์ การวิจัยเชิงลึก การลงทุน และชีวิตประจำวัน เสริมสร้างองค์ความรู้ทางด้านสถิติและการใช้ข้อมูลสถิติได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม สำหรับผู้ใช้แต่ละกลุ่ม รวมถึงสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการให้ข้อมูลแก่สำนักงานสถิติแห่งชาติ
       ๓) การพัฒนาสารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ เป็นโครงการสำคัญที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ในด้านการบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐพัฒนาชุดข้อมูลสถิติ ในระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานให้พร้อมใช้และแบ่งปันการใช้ประโยชน์ด้วยมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลและคำอธิบายข้อมูล (Statistical Data and Metadata eXchange: SDMX) ร่วมกันผ่านศูนย์กลางการแบ่งปันสถิติ (Statistics Sharing Hub) ตามประเด็นการพัฒนา ๓ ประเด็น ได้แก่ การศึกษา โครงสร้างพื้นฐานด้าน การคมนาคมและขนส่ง และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ผลการดำเนินงานที่สำคัญของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

       สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ดำเนินโครงการจัดอบรมให้ความรู้ หัวข้อ “ต้านทุจริต จิตพอเพียง” วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ โดยได้รับเกียรติจาก หัวหน้าชุดปฏิบัติการที่ ๑ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย (ร.ท.อิษฏ์ อินทรภูมิ) เป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ และเมื่อวันที่ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ จัดอบรมหลักสูตร “การป้องกันและปราบปรามการทุจริต No Gift Policy” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ (ว่าที่ ร.ท.เจนรบ พละเดช) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เพื่อเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน อันส่งผลให้เกิดความโปร่งใส ในการดำเนินงานของบุคลากร ในหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล นอกจากนี้ยังมีโครงการสำคัญเช่น
       ๑) โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ทางการเกษตรการจากผู้ถือครองทำการเกษตร (ครัวเรือน/สถานประกอบการเกษตร) ทุกราย ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลสำมะโนการเกษตรได้ที่เว็บไซต์ https://www.nso.go.th/nsoweb/main/summano/P7
       ๒) โครงการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ โครงการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ แบ่งการดำเนินการเป็น ๒ ส่วนหลัก คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สถิติและสารสนเทศในรูปแบบที่ทันสมัย และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการนำข้อมูล สถิติไปใช้ประโยชน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศ ไปใช้ประโยชน์ ในการกำหนดนโยบาย การวางแผน การประเมินผล การศึกษา การวิเคราะห์ การวิจัยเชิงลึก การลงทุน และชีวิตประจำวัน เสริมสร้างองค์ความรู้ทางด้านสถิติและการใช้ข้อมูลสถิติได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม สำหรับผู้ใช้แต่ละกลุ่ม รวมถึงสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการให้ข้อมูลแก่สำนักงานสถิติแห่งชาติ
       ๓) การพัฒนาสารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ เป็นโครงการสำคัญที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ในด้านการบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐพัฒนาชุดข้อมูลสถิติ ในระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานให้พร้อมใช้และแบ่งปันการใช้ประโยชน์ด้วยมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลและคำอธิบายข้อมูล (Statistical Data and Metadata eXchange: SDMX) ร่วมกันผ่านศูนย์กลางการแบ่งปันสถิติ (Statistics Sharing Hub) ตามประเด็นการพัฒนา ๓ ประเด็น ได้แก่ การศึกษา โครงสร้างพื้นฐานด้าน การคมนาคมและขนส่ง และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สำนักงานสถิติแห่งชาติ
๔๓๕๓ ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๖๐
อีเมล: saraban@tmd.mail.go.th

ผลการดำเนินงานที่สำคัญของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


       โครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud service : GDCC) โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการรวมศูนย์การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยสูง สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ขาดความพร้อมด้านการดูแลศูนย์ข้อมูล และขาด บุคลากร  โดยในโครงการดังกล่าวจะมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความสามารถด้าน Cloud computing เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการทำงานและวิธีการใช้งานของระบบ Cloud ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ สามารถส่งเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้งานต่อ ในหน่วยงานของตนเองและยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดต่อให้กับบุคคลากรอื่น ๆ ในหน่วยงาน ของตนเองอีกด้วย
       ศูนย์รวมแอปพลิเคชันของคนพิการ ให้ความสำคัญกับการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึง เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เกิดการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียม จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาเชื่อมโยง บริการดิจิทัลสำหรับผู้พิการ (Digital Service for Disability : D4D) เป็นโครงการหนึ่งที่จัดทำขึ้นเพื่อเชื่อมโยง แอปพลิเคชัน ให้เป็นศูนย์รวมการบริการดิจิทัลสำหรับคนพิการเพื่อให้ความช่วยเหลือและอำนวย ความสะดวกให้คนพิการสามารถเข้าถึงบริการในลักษณะรวมศูนย์  โดยเข้ามาในที่เดียวแล้วสามารถรับบริการต่าง ๆ ผ่านทางระบบดิจิทัลได้ทันที เช่น บริการจัดหางาน บริการช่วยเหลือ บริการด้านสุภาพบริการด้านการศึกษา สำหรับคนพิการทั้ง ๗ ประเภท 

ผลการดำเนินงานที่สำคัญของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


       โครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud service : GDCC) โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการรวมศูนย์การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยสูง สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ขาดความพร้อมด้านการดูแลศูนย์ข้อมูล และขาด บุคลากร  โดยในโครงการดังกล่าวจะมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความสามารถด้าน Cloud computing เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการทำงานและวิธีการใช้งานของระบบ Cloud ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ สามารถส่งเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้งานต่อ ในหน่วยงานของตนเองและยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดต่อให้กับบุคคลากรอื่น ๆ ในหน่วยงาน ของตนเองอีกด้วย
       ศูนย์รวมแอปพลิเคชันของคนพิการ ให้ความสำคัญกับการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึง เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เกิดการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียม จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาเชื่อมโยง บริการดิจิทัลสำหรับผู้พิการ (Digital Service for Disability : D4D) เป็นโครงการหนึ่งที่จัดทำขึ้นเพื่อเชื่อมโยง แอปพลิเคชัน ให้เป็นศูนย์รวมการบริการดิจิทัลสำหรับคนพิการเพื่อให้ความช่วยเหลือและอำนวย ความสะดวกให้คนพิการสามารถเข้าถึงบริการในลักษณะรวมศูนย์  โดยเข้ามาในที่เดียวแล้วสามารถรับบริการต่าง ๆ ผ่านทางระบบดิจิทัลได้ทันที เช่น บริการจัดหางาน บริการช่วยเหลือ บริการด้านสุภาพบริการด้านการศึกษา สำหรับคนพิการทั้ง ๗ ประเภท 

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๑๒๐ หมู่ ๓ ชั้น ๙ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์: ๐ – ๒๑๔๒ – ๑๒๐๒
อีเมล: saraban@onde.go.th

ผลการดำเนินงานที่สำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

       สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  มุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงปลอดภัยทาง ดิจิทัล เล็งเห็นความสำคัญในการคุ้มครองและดูแลให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง จากการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)  รวมถึงเร่งรัดการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์ ทั้งในเชิงรับและเชิงรุก ผ่านการดำเนินงานของกองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทาง เทคโนโลยีสารสนเทศ  ๓ โครงการ ดังนี้
       ๑. ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย (Anti - Fake News Center Thailand : AFNC Thailand) 
       เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ มีกระบวนการตรวจสอบข่าวปลอมผ่านเครือข่าย ผู้ประสานงานมากกว่า ๓๐๐ หน่วยงาน รวมถึงเครือข่ายภาคเอกชน และกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน วิเคราะห์ข้อมูลข่าวที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ตลอดจนเผยแพร่ข้อเท็จจริงที่ได้จากการตรวจสอบ ในรูปแบบข่าวจริง ข่าวบิดเบือน และข่าวปลอม
       ๒. โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือประชาชนด้านคดีและภัยออนไลน์ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (Prevent Online Crime : POC)
       บริการให้คำปรึกษาประชาชนด้านภัยออนไลน์ โดยมีบุคลากรให้ความรู้ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับคดี ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ด้านกฎหมาย/ข้อระเบียบ จัดกิจกรรมสัมมนา สร้างการตระหนัก รู้แนวทางการป้องกันระวังคดีภัยออนไลน์สำหรับประชาชน
       ๓. ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ (Anti Online Scam Operation Center : AOC)
       จัดตั้งและเปิดตัวศูนย์ AOC ๑๔๔๑ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ดำเนินการในรูปแบบ One Stop Service ผ่านการให้บริการทางหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน ๑๔๔๑ ภายใต้พระราชกำหนดมาตรการป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตรวจสอบพฤติกรรมต้องสงสัยของผู้กระทำผิด ระงับธุรกรรมที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย การหลอกลวงทางการเงินที่ทำให้ประชาชนเกิดความเสียหาย มุ่งป้องกันและตัดวงจรอาชญากรรมออนไลน์ ยับยั้งความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นก่อนขยายวงกว้าง

ติดตามผลงานที่สำคัญของหน่วยงาน เพิ่มเติมได้ที่
       ๑. https://www.antifakenewscenter.com/ข่าวประชาสัมพันธ์/
       ๒. https://www.preventonlinecrime.com
ติดต่อขอรับบริการหรือแจ้งข่าวสาร

       ๑. เว็บไซต์: https://www.antifakenewscenter.com
       ๒. Line: @antifakenewscenter
       ๓. Facebook: Anti-Fake News Center Thailand (https://www.facebook.com/AntiFakeNewsCenter)
       ๔. Twitter หรือ X: @AFNCThailand
       ๕. TikTok: @antifakenewscenter
       ๖. Instagram: https://www.instagram.com/afnc_thailand
       ๗. สายด่วน: ๑๔๔๑

ผลการดำเนินงานที่สำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

       สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  มุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงปลอดภัยทาง ดิจิทัล เล็งเห็นความสำคัญในการคุ้มครองและดูแลให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง จากการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)  รวมถึงเร่งรัดการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์ ทั้งในเชิงรับและเชิงรุก ผ่านการดำเนินงานของกองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทาง เทคโนโลยีสารสนเทศ  ๓ โครงการ ดังนี้
       ๑. ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย (Anti - Fake News Center Thailand : AFNC Thailand) 
       เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ มีกระบวนการตรวจสอบข่าวปลอมผ่านเครือข่าย ผู้ประสานงานมากกว่า ๓๐๐ หน่วยงาน รวมถึงเครือข่ายภาคเอกชน และกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน วิเคราะห์ข้อมูลข่าวที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ตลอดจนเผยแพร่ข้อเท็จจริงที่ได้จากการตรวจสอบ ในรูปแบบข่าวจริง ข่าวบิดเบือน และข่าวปลอม
       ๒. โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือประชาชนด้านคดีและภัยออนไลน์ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (Prevent Online Crime : POC)
       บริการให้คำปรึกษาประชาชนด้านภัยออนไลน์ โดยมีบุคลากรให้ความรู้ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับคดี ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ด้านกฎหมาย/ข้อระเบียบ จัดกิจกรรมสัมมนา สร้างการตระหนัก รู้แนวทางการป้องกันระวังคดีภัยออนไลน์สำหรับประชาชน
       ๓. ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ (Anti Online Scam Operation Center : AOC)
       จัดตั้งและเปิดตัวศูนย์ AOC ๑๔๔๑ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ดำเนินการในรูปแบบ One Stop Service ผ่านการให้บริการทางหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน ๑๔๔๑ ภายใต้พระราชกำหนดมาตรการป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตรวจสอบพฤติกรรมต้องสงสัยของผู้กระทำผิด ระงับธุรกรรมที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย การหลอกลวงทางการเงินที่ทำให้ประชาชนเกิดความเสียหาย มุ่งป้องกันและตัดวงจรอาชญากรรมออนไลน์ ยับยั้งความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นก่อนขยายวงกว้าง

ติดตามผลงานที่สำคัญของหน่วยงาน เพิ่มเติมได้ที่
       ๑. https://www.antifakenewscenter.com/ข่าวประชาสัมพันธ์/
       ๒. https://www.preventonlinecrime.com
ติดต่อขอรับบริการหรือแจ้งข่าวสาร

       ๑. เว็บไซต์: https://www.antifakenewscenter.com
       ๒. Line: @antifakenewscenter
       ๓. Facebook: Anti-Fake News Center Thailand (https://www.facebook.com/AntiFakeNewsCenter)
       ๔. Twitter หรือ X: @AFNCThailand
       ๕. TikTok: @antifakenewscenter
       ๖. Instagram: https://www.instagram.com/afnc_thailand
       ๗. สายด่วน: ๑๔๔๑

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๑๒๐ หมู่ ๓ ชั้น ๖-๙ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
นิทรรศการของหน่วยงานอื่นๆ