กระทรวงการคลัง
Ministry of Finance

ผลการดำเนินงานที่สำคัญของกระทรวงการคลัง  

       กระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพากรได้นำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในทุกกระบวนงาน เพื่อขับเคลื่อนองค์กร สู่การเป็นกรมสรรพากรดิจิทัลและพัฒนานวัตกรรมบริการทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยยึดผู้เสียภาษีเป็นศูนย์กลาง (Taxpayer Centric) เช่น ระบบให้บริการบัญชีข้อมูลทางภาษี (ระบบ My Tax Account) การยื่นแบบและชำระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)  ระบบคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว (VRT) ระบบงานภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างง่ายสำหรับการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ (VAT for Electronic Service : VES) บริการยื่นรายงานข้อมูลรายประเทศ (Country by Country Report : CbCR)  การรายงานข้อมูลบัญชีทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทั่วไป (Common Reporting Standard: CRS) ระบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Stamp Duty) ระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax invoice & e-Receipt) น้องอารี Chatbot เป็นต้น โดยมีการพัฒนานวัตกรรมและปรับปรุงบริการอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งดำเนินการด้านธรรมภิบาลข้อมูล (Data Governance) เพื่อสร้างมาตรฐานและแนวปฏิบัติการบริหารจัดการข้อมูลที่ดี เพื่อให้ข้อมูลของกรมสรรพากรมีความถูกต้อง ครบถ้วน  เป็นปัจจุบัน มีความมั่นคงปลอดภัย สามารถรักษาความเป็นส่วนบุคคล  และสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลและบูรณการข้อมูล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของกรมสรรพากร เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
       ระบบให้บริการตรวจสอบข้อมูลทางภาษี (My Tax Account) 
       ระบบ My Tax Account เป็นระบบที่กรมสรรพากรพัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับผู้เสียภาษีในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี (ภ.ง.ด.๙๐/ภ.ง.ด.๙๑) โดยแสดงข้อมูลเงินได้พึงประเมิน ค่าลดหย่อนและการยกเว้นภาษีเงินได้ที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของกรมสรรพากร และจัดวางข้อมูลบนแบบแสดงรายการภาษีโดยอัตโนมัติ (Pre-Fill)  ด้วยการเชื่อมต่อระบบ My Tax Account เข้ากับระบบยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต (ระบบ e-Filing) โดยผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานระบบ My Tax Account ผ่านช่องทางเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th เลือก “My Tax Account ตรวจสอบข้อมูลทางภาษี”
       การใช้งานระบบ My Tax Account 
       ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานระบบผ่านการยื่นยันตัวตนเพื่อเข้าถึงข้อมูลและบริการต่าง ๆ ดังนี้
       (๑) ยืนยันตัวตนด้วย Digital ID ผู้เสียภาษีสามารถเข้าถึงข้อมูลเงินได้พึงประเมิน ค่าลดหย่อน การยกเว้นภาษีเงินได้ และบริการต่าง ๆ ที่มีทั้งหมดบนระบบ My Tax Account ผ่าน ๓ ช่องทาง ได้แก่ แอปพลิเคชัน ThaID แอปพลิเคชันเป๋าตัง และแอปพลิเคชันธนาคารที่ให้บริการยืนยันตัวตนผ่านระบบ National Digital ID : NDID
       (๒) ยืนยันตัวตนด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของระบบ e-Filing และระบุ Laser ID หลังบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย) พร้อมทั้งกรอกรหัส One Time Password (OTP) ผู้เสียภาษีสามารถเข้าถึงข้อมูลค่าลดหย่อนและบริการต่าง ๆ บนระบบ My Tax Account ยกเว้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเงินได้พึงประเมิน
       ข้อมูลบนระบบ My Tax Account ประกอบด้วย 
       ๑. ข้อมูลเงินได้ / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
       ระบบจะแสดงข้อมูลครอบคลุมทุกประเภทเงินได้ ที่ผู้จ่ายเงินได้หักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่ง ข้อมูลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร 
       ๒. ข้อมูลค่าลดหย่อน ประกอบด้วย
       - ค่าลดหย่อนครอบครัว
       - ค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการ
       - เบี้ยประกันชีวิต เบี้ยประกันสุขภาพ เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ 
       - เงินสะสมกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) 
       - ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารที่อยู่อาศัย
       - เงินสะสมกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) 
       - เงินสมทบประกันสังคม
       - เงินบริจาคผ่าน e-Donation
       - ค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวม RMF/SSF/Thai ESG
       - ข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรการช้อปดีมีคืน
       บริการอื่น ๆ บนระบบ My Tax Account
       - ตรวจสอบสถานะขอคืนภาษี และนำส่งเอกสาร 
       - ตรวจสอบประวัติการยื่นแบบ ภ.ง.ด.๙๐/ภ.ง.ด.๙๑
       - พิมพ์แบบ/ใบเสร็จรับเงิน  
       - ยื่นคำขอออกหนังสือแจ้งคืนเงินภาษี (ค.๒๑) ฉบับใหม่
       ประโยชน์ที่ประชาชนหรือผู้เสียภาษีได้รับ ดังนี้
       ๑) ได้รับความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลรายได้และค่าลดหย่อนทางภาษีก่อนการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.๙๐/๙๑) ที่กรมสรรพากรได้รับจากข้อมูลจากหน่วยงาน ภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น กรมบัญชีกลาง กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ บริษัทประกัน เป็นต้น 
       ๒) ลดความผิดพลาดในการกรอกแบบและการคำนวณภาษี โดยจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการยื่นแบบ แสดงรายการ ภ.ง.ด. ๙๐/๙๑ ผ่านอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากรโดยอัตโนมัติ 
       ๓) ลดภาระและต้นทุนในการจัดเก็บเอกสารหลักฐานหรือนำส่งเอกสาร เพื่อใช้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
       ๔) ได้รับบริการที่ตรงใจ ตอบสนองความต้องการของผู้เสียภาษี และได้รับเงินคืนภาษีรวดเร็วยิ่งขึ้น
       ๕) สร้างความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงข้อมูล และสามารถเข้าใช้ให้บริการได้ตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง ผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากร

       การติดต่อขอรับบริการ
       ๑) ช่องทางการเข้าใช้บริการ : เว็บไซต์กรมสรรพากร https://www.rd.go.th  
       เลือก My Tax Account ตรวจสอบข้อมูลทางภาษี
       ๒) การให้บริการประชาชนออนไลน์ (Online Service): https://efiling.rd.go.th/rd-efiling-web/authen/MTA2 
       ติดตามผลงานที่สำคัญของหน่วยงาน เพิ่มเติม ได้ที่
       ๑) เว็บไซต์กรมสรรพากร: https://www.rd.go.th 
       ๒) Facebookกรมสรรพากร: TheRevenueDepartment

ผลการดำเนินงานที่สำคัญของกระทรวงการคลัง  

       กระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพากรได้นำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในทุกกระบวนงาน เพื่อขับเคลื่อนองค์กร สู่การเป็นกรมสรรพากรดิจิทัลและพัฒนานวัตกรรมบริการทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยยึดผู้เสียภาษีเป็นศูนย์กลาง (Taxpayer Centric) เช่น ระบบให้บริการบัญชีข้อมูลทางภาษี (ระบบ My Tax Account) การยื่นแบบและชำระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)  ระบบคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว (VRT) ระบบงานภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างง่ายสำหรับการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ (VAT for Electronic Service : VES) บริการยื่นรายงานข้อมูลรายประเทศ (Country by Country Report : CbCR)  การรายงานข้อมูลบัญชีทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทั่วไป (Common Reporting Standard: CRS) ระบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Stamp Duty) ระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax invoice & e-Receipt) น้องอารี Chatbot เป็นต้น โดยมีการพัฒนานวัตกรรมและปรับปรุงบริการอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งดำเนินการด้านธรรมภิบาลข้อมูล (Data Governance) เพื่อสร้างมาตรฐานและแนวปฏิบัติการบริหารจัดการข้อมูลที่ดี เพื่อให้ข้อมูลของกรมสรรพากรมีความถูกต้อง ครบถ้วน  เป็นปัจจุบัน มีความมั่นคงปลอดภัย สามารถรักษาความเป็นส่วนบุคคล  และสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลและบูรณการข้อมูล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของกรมสรรพากร เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
       ระบบให้บริการตรวจสอบข้อมูลทางภาษี (My Tax Account) 
       ระบบ My Tax Account เป็นระบบที่กรมสรรพากรพัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับผู้เสียภาษีในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี (ภ.ง.ด.๙๐/ภ.ง.ด.๙๑) โดยแสดงข้อมูลเงินได้พึงประเมิน ค่าลดหย่อนและการยกเว้นภาษีเงินได้ที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของกรมสรรพากร และจัดวางข้อมูลบนแบบแสดงรายการภาษีโดยอัตโนมัติ (Pre-Fill)  ด้วยการเชื่อมต่อระบบ My Tax Account เข้ากับระบบยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต (ระบบ e-Filing) โดยผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานระบบ My Tax Account ผ่านช่องทางเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th เลือก “My Tax Account ตรวจสอบข้อมูลทางภาษี”
       การใช้งานระบบ My Tax Account 
       ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานระบบผ่านการยื่นยันตัวตนเพื่อเข้าถึงข้อมูลและบริการต่าง ๆ ดังนี้
       (๑) ยืนยันตัวตนด้วย Digital ID ผู้เสียภาษีสามารถเข้าถึงข้อมูลเงินได้พึงประเมิน ค่าลดหย่อน การยกเว้นภาษีเงินได้ และบริการต่าง ๆ ที่มีทั้งหมดบนระบบ My Tax Account ผ่าน ๓ ช่องทาง ได้แก่ แอปพลิเคชัน ThaID แอปพลิเคชันเป๋าตัง และแอปพลิเคชันธนาคารที่ให้บริการยืนยันตัวตนผ่านระบบ National Digital ID : NDID
       (๒) ยืนยันตัวตนด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของระบบ e-Filing และระบุ Laser ID หลังบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย) พร้อมทั้งกรอกรหัส One Time Password (OTP) ผู้เสียภาษีสามารถเข้าถึงข้อมูลค่าลดหย่อนและบริการต่าง ๆ บนระบบ My Tax Account ยกเว้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเงินได้พึงประเมิน
       ข้อมูลบนระบบ My Tax Account ประกอบด้วย 
       ๑. ข้อมูลเงินได้ / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
       ระบบจะแสดงข้อมูลครอบคลุมทุกประเภทเงินได้ ที่ผู้จ่ายเงินได้หักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่ง ข้อมูลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร 
       ๒. ข้อมูลค่าลดหย่อน ประกอบด้วย
       - ค่าลดหย่อนครอบครัว
       - ค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการ
       - เบี้ยประกันชีวิต เบี้ยประกันสุขภาพ เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ 
       - เงินสะสมกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) 
       - ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารที่อยู่อาศัย
       - เงินสะสมกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) 
       - เงินสมทบประกันสังคม
       - เงินบริจาคผ่าน e-Donation
       - ค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวม RMF/SSF/Thai ESG
       - ข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรการช้อปดีมีคืน
       บริการอื่น ๆ บนระบบ My Tax Account
       - ตรวจสอบสถานะขอคืนภาษี และนำส่งเอกสาร 
       - ตรวจสอบประวัติการยื่นแบบ ภ.ง.ด.๙๐/ภ.ง.ด.๙๑
       - พิมพ์แบบ/ใบเสร็จรับเงิน  
       - ยื่นคำขอออกหนังสือแจ้งคืนเงินภาษี (ค.๒๑) ฉบับใหม่
       ประโยชน์ที่ประชาชนหรือผู้เสียภาษีได้รับ ดังนี้
       ๑) ได้รับความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลรายได้และค่าลดหย่อนทางภาษีก่อนการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.๙๐/๙๑) ที่กรมสรรพากรได้รับจากข้อมูลจากหน่วยงาน ภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น กรมบัญชีกลาง กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ บริษัทประกัน เป็นต้น 
       ๒) ลดความผิดพลาดในการกรอกแบบและการคำนวณภาษี โดยจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการยื่นแบบ แสดงรายการ ภ.ง.ด. ๙๐/๙๑ ผ่านอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากรโดยอัตโนมัติ 
       ๓) ลดภาระและต้นทุนในการจัดเก็บเอกสารหลักฐานหรือนำส่งเอกสาร เพื่อใช้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
       ๔) ได้รับบริการที่ตรงใจ ตอบสนองความต้องการของผู้เสียภาษี และได้รับเงินคืนภาษีรวดเร็วยิ่งขึ้น
       ๕) สร้างความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงข้อมูล และสามารถเข้าใช้ให้บริการได้ตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง ผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากร

       การติดต่อขอรับบริการ
       ๑) ช่องทางการเข้าใช้บริการ : เว็บไซต์กรมสรรพากร https://www.rd.go.th  
       เลือก My Tax Account ตรวจสอบข้อมูลทางภาษี
       ๒) การให้บริการประชาชนออนไลน์ (Online Service): https://efiling.rd.go.th/rd-efiling-web/authen/MTA2 
       ติดตามผลงานที่สำคัญของหน่วยงาน เพิ่มเติม ได้ที่
       ๑) เว็บไซต์กรมสรรพากร: https://www.rd.go.th 
       ๒) Facebookกรมสรรพากร: TheRevenueDepartment

กระทรวงการคลัง
๙๐ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
อีเมล: saraban@rd.go.th
นิทรรศการของหน่วยงานอื่นๆ