กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
Ministry of Tourism and Sports

ผลการดำเนินงานที่สำคัญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

การขับเคลื่อนแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกายและเล่นกีฬาของประชาชน (Calories Credit Challenge : CCC)

       Calories Credit Challenge  : CCC  เป็นแพลตฟอร์มกลาง ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลการออกกำลังกายและเล่นกีฬาจากทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ( Big Data ) พฤติกรรมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาของคนไทยทั้งประเทศ รวมทั้งข้อมูลกิจกรรมทางกาย และข้อมูลการออกกำลังกายระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว พร้อมทั้งสามารถประมวลผลข้อมูลในรูปแบบ Dash Board สถิติการออกกำลังกายและเล่นกีฬาจำแนกตามพื้นที่ จำแนกตามกลุ่มวัย จำแนกตามรูปแบบการออกกำลังกาย เป็นต้น
       Applications CCC. เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยกระตุ้น จูงใจ ส่งเสริมให้ทุกคนอยากออกกำลังกายอย่างมีเป้าหมาย ด้วยการสะสมแคลอรี่ของตนเอง โดยที่ทุกองค์กร ทุกหน่วยงานสามารถใช้ CCC ในการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อพัฒนาตนเองและใช้ CCC Point เป็นเกณฑ์ในการให้ของรางวัลและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ 
       โดยมีเป้าหมายให้ CCC เป็นเครื่องมือในการบูรณาการให้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมกันส่งเสริมให้คนไทยออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอเป็นวิถีชีวิตไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี ๒๕๗๐

กรมพลศึกษา 
       ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเด็กไทยว่ายน้ำได้
       กรมพลศึกษาจัดกิจกรรม “ฝึกทักษะว่ายน้ำเพื่อป้องกันการจมน้ำ” ร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด เพื่อให้เด็ก และเยาวชน อายุ ๖ - ๑๔ ปี มีทักษะการว่ายน้ำเบื้องต้นที่ถูกต้อง สามารถเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ และรู้หลักการใช้อุปกรณ์ในการช่วยชีวิตผู้ประสบภัยทางน้ำ ซึ่งจะเป็นการลดอัตราการจมน้ำของประชากรเด็ก เยาวชน ณ สระว่ายน้ำวิสุทธารมณ์ และดำเนินการในพื้นที่ ๓๗ จังหวัด จำนวน ๙,๑๔๐ คน โดยกิจกรรมดังกล่าวมีผลการดำเนินงานดังนี้
       ส่วนกลาง “ฝึกทักษะว่ายน้ำเพื่อป้องกันการจมน้ำ” ในระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ สระว่ายน้ำวิสุทธารมณ์ มีเด็กและเยาวชน อายุ ๖ - ๑๔ ปี จากโรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เข้าร่วมการฝึกทักษะว่ายน้ำเพื่อป้องกันการจมน้ำ จำนวน ๘๗ คน และผ่านการทดสอบ จำนวน ๘๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๙๕
       ส่วนภูมิภาค ดำเนินการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรม “ฝึกทักษะว่ายน้ำเพื่อป้องกันการจมน้ำ” โดยผ่านสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ซึ่งจัดอบรมให้กับ เด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมายจำนวน ๓๗ จังหวัด โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๙,๐๕๓ คน

       ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ
       กรมพลศึกษา ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒ ประจำปี ๒๕๖๖ “เทียนนกแก้วเกมส์” ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ ณ จังหวัดเชียงใหม่ มีการแข่งขัน ๓๓ ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กรีฑา, กระบี่กระบอง, กอล์ฟ, คาราเต้, จักรยาน, เซปักตะกร้อ และตะกร้อ ลอดห่วงสากล, เทควันโด, เทนนิส, เทเบิลเทนนิส, เนตบอล, บาสเกตบอลและบาสเกตบอล ๓×๓, แบดมินตัน, ปันจักสีลัต, เปตอง, ฟุตซอล, ฟุตบอล, มวยไทยสมัครเล่น, มวยปล้า, มวยสากลสมัครเล่น, ยกน้าหนัก, ยิงปืน, ยิมนาสติกลีลา, ยูโด, รักบี้ฟุตบอล, ลีลาศ, วอลเลย์บอล, วอลเลย์บอลชายหาด, ว่ายน้า, วูซู, วู้ดบอล, สนุกเกอร์, หมากล้อม, ฮอกกี้, แฮนด์บอล และแฮนด์บอลชายหาด รวมถึงกีฬาสาธิตอีก ๓ ชนิด ประกอบด้วย เทคบอล, เรือพาย และปัญจกีฬา มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน ๑๒,๐๘๓ คน (ผู้ชมผู้เชียร์ที่สนามแข่งขัน และออนไลน์ รวม ๖๑๐,๘๔๖ คน รวมทั้งสิ้น ๖๒๒,๙๒๙ คน) สถานศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน ๑,๒๑๖ แห่ง และองค์กรภาครัฐและเอกชนร่วมดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนจำนวน ๒๕ องค์กร ผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้รับความพึงพอใจร้อยละ ๘๘.๔ และผู้เข้าร่วมมีการพัฒนาทักษะดีขึ้น มีการทำสถิติใหม่ใน ๔ ชนิดกีฬา ๓๙ รายการ ได้แก่ กรีฑา จำนวน ๕ รายการ ยกน้ำหนัก จำนวน ๒๑ รายการ ยิงปืน จำนวน ๗ รายการ  และว่ายน้ำ จำนวน ๖ รายการรวมทั้งผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยรวมจากการจัดโครงการส่งผลให้จังหวัดเชียงใหม่เกิดรายได้ภายในจังหวัดรวม ๑๖๑,๖๖๐,๐๐๐ บาท ก่อให้เกิดการจ้างงานเทียบเท่าระยะเวลา ๑ ปี รวม ๕๓๕ คน ก่อให้เกิดรายได้จากภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีผลิตอื่น ๆ เป็นจำนวนเงิน ๑๖,๑๗๐,๐๐๐ บาท ก่อให้เกิดกระทบด้านเศรษฐกิจโดยรวม ๔๑๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท โดยจัดการแข่งขัน ในครั้งต่อไป ณ จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ ใน "กระบี่เกมส์"

กรมการท่องเที่ยว
       แนะนำวิธีซื้อทัวร์ไม่ให้โดนเท เน้นย้ำตรวจสอบสถานะบริษัททัวร์ก่อนตัดสินใจซื้อ พร้อมแจ้งช่องทางร้องเรียนกรณีทัวร์ไม่ตรงปก การท่องเที่ยวของไทยในช่วงวันหยุดยาว เป็นช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวชาวไทยได้ใช้โอกาสออกไปท่องเที่ยวพักผ่อนในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกอบกับมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก จึงอาจมีผู้แอบอ้างเป็นผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวเสนอขายทัวร์ให้กับนักท่องเที่ยว จนเป็นเหตุให้นักท่องเที่ยวได้รับความเสียหาย ส่งผลต่อภาพลักษณ์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย
       กรมการท่องเที่ยว จึงขอแนะนำข้อควรรู้ก่อนซื้อทัวร์ และขอให้ตรวจสอบข้อมูลบริษัทนำเที่ยว
ที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้นักท่องเที่ยวใช้ประกอบการพิจารณาเลือกซื้อแพ็คเกจทัวร์ พร้อมแจ้งช่องทางร้องเรียนกรณีที่ได้รับบริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงหรือไม่ตรงกับรายการนำเที่ยวที่นักท่องเที่ยวซื้อ ดังนี้

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
       การให้บริการวิชาการแก่สังคม
       มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มีนโยบายด้านการบริการวิชาการ โดยครอบคลุมชุมชนเป้าหมาย ตามเขตพื้นที่บริการสำหรับวิทยาเขตทั่วภูมิภาคของประเทศ มุ่งเน้นการให้บริการวิชาการ ๒ รูปแบบ ได้แก่
       ๑. การบริการวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นการให้บริการด้านความเชี่ยวชาญของคณะ 
โดยมอบหมายให้ทุกคณะดำเนินงานภายใต้ศาสตร์การกีฬา รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาและพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การให้คำแนะนำการออกกำลังกาย การให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ การฝึกและพัฒนาศักยภาพทางการกีฬา เวชศาสตร์ทางการกีฬาในขอบข่ายของนักวิทยาศาสตร์การกีฬา การนวดทางการกีฬา จิตอาสาและพัฒนาชุมชน ฯลฯ คณะศิลปศาสตร์ ให้บริการด้านนันทนาการ กิจกรรมการท่องเที่ยวการบริหารจัดการแข่งขันกีฬา ให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจกีฬาและสุขภาพ ให้ความรู้ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการสื่อสารการตลาด ให้ความรู้ด้านภาษา นวดเพื่อสุขภาพจิตอาสาและพัฒนาชุมชน ฯลฯ และคณะศึกษาศาสตร์ ให้บริการด้านพลศึกษาและกีฬา กิจกรรมการสอนพลศึกษาและกีฬาการฝึกสอนทักษะกีฬา ให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬา การจัดการแข่งขันกีฬา การออกกำลังกายและเล่นกีฬา จิตอาสาและพัฒนาชุมชน ฯลฯ
       ๒. การบริการวิชาการภายในมหาวิทยาลัย เป็นการให้บริการวิชาการด้านอาคารสถานที่และอุปกรณ์ทางการกีฬาและทางการศึกษา เช่น อาคารกีฬาในร่ม สนามกีฬากลางแจ้ง ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ซึ่งเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การออกกำลังกาย เล่นกีฬา การจัดการแข่งขันกีฬา และให้บริการอาคารสถานที่และอุปกรณ์ทางการกีฬาในการฝึกกีฬา เก็บตัวนักกีฬา อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการกีฬา รวมทั้งการให้บริการวิชาการวิชาการ โดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อให้ความรู้ คำแนะนำในการออกกำลังกาย เล่นกีฬา หรือคำแนะนำเกี่ยวกับวิชาการ และวิชาชีพในสาขาต่าง ๆ เป็นต้น 
       ในการให้บริการวิชาการแก่สังคมทั้ง ๒ รูปแบบ จะส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้มี
การออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ เพื่อเสริมสร้างความสมบูรณ์ทางด้านร่างกายและจิตใจ นำไปสู่การมีสุขภาวะที่ดี ผลลัพธ์ที่ได้จากการบริการวิชาการจะนำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของชุมชนต่อไป โดยมีผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังต่อไปนี้

จำนวนผู้รับบริการฯ (คน)
แผน  ผล
๓,๖๒๘,๘๐๐
๗,๒๓๙,๕๘๓
 

ช่องทางการติดต่อขอรับบริการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา https://thailandtourismdirectory.go.th/
กรมพลศึกษา
กรมการท่องเที่ยว Email: tgtcenter@tourism.go.th
https://www.dot.go.th/pages/242
https://www.dot.go.th/
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ http://www.tnsu.ac.th/web/web3/
https://www.facebook.com/TNSUcenter

 

ติดตามผลงานของหน่วยงานเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา https://www.mots.go.th/vdo/category/1
กรมพลศึกษา https://www.youtube.com/watch?v=GpKJjZWqQV4&t=3s
กรมการท่องเที่ยว https://www.youtube.com/@DOT_Thailand
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ https://drive.google.com/file/d/1RdtYK1ytGinZmi5VagNz0DQSs2fDiHLV/view?usp=sharing

 

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทางสำหรับให้ประชาชนติดต่อ สอบถาม แนะนำแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงาน 

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา https://secretary.mots.go.th/formgenerator_view.php?id=79
Email: webmaster@mots.go.th
กรมพลศึกษา Servicecenter.dpe@gmail.com
กรมการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ - เว็บไซต์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ http://www.tnsu.ac.th/web/web3/
- กลุ่มสารบรรณกลาง โทรศัพท์ : ๐๓๘-๐๕๔๒๒๒
  โทรสาร : ๐๓๘-๐๕๔๒๒๓
  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@tnsu.ac.th
- กลุ่มประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ : ๐๓๘-๐๕๔๒๓๕ 
โทรสาร : ๐๓๘-๐๕๔๒๔๕

 

ผลการดำเนินงานที่สำคัญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

การขับเคลื่อนแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกายและเล่นกีฬาของประชาชน (Calories Credit Challenge : CCC)

       Calories Credit Challenge  : CCC  เป็นแพลตฟอร์มกลาง ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลการออกกำลังกายและเล่นกีฬาจากทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ( Big Data ) พฤติกรรมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาของคนไทยทั้งประเทศ รวมทั้งข้อมูลกิจกรรมทางกาย และข้อมูลการออกกำลังกายระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว พร้อมทั้งสามารถประมวลผลข้อมูลในรูปแบบ Dash Board สถิติการออกกำลังกายและเล่นกีฬาจำแนกตามพื้นที่ จำแนกตามกลุ่มวัย จำแนกตามรูปแบบการออกกำลังกาย เป็นต้น
       Applications CCC. เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยกระตุ้น จูงใจ ส่งเสริมให้ทุกคนอยากออกกำลังกายอย่างมีเป้าหมาย ด้วยการสะสมแคลอรี่ของตนเอง โดยที่ทุกองค์กร ทุกหน่วยงานสามารถใช้ CCC ในการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อพัฒนาตนเองและใช้ CCC Point เป็นเกณฑ์ในการให้ของรางวัลและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ 
       โดยมีเป้าหมายให้ CCC เป็นเครื่องมือในการบูรณาการให้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมกันส่งเสริมให้คนไทยออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอเป็นวิถีชีวิตไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี ๒๕๗๐

กรมพลศึกษา 
       ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเด็กไทยว่ายน้ำได้
       กรมพลศึกษาจัดกิจกรรม “ฝึกทักษะว่ายน้ำเพื่อป้องกันการจมน้ำ” ร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด เพื่อให้เด็ก และเยาวชน อายุ ๖ - ๑๔ ปี มีทักษะการว่ายน้ำเบื้องต้นที่ถูกต้อง สามารถเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ และรู้หลักการใช้อุปกรณ์ในการช่วยชีวิตผู้ประสบภัยทางน้ำ ซึ่งจะเป็นการลดอัตราการจมน้ำของประชากรเด็ก เยาวชน ณ สระว่ายน้ำวิสุทธารมณ์ และดำเนินการในพื้นที่ ๓๗ จังหวัด จำนวน ๙,๑๔๐ คน โดยกิจกรรมดังกล่าวมีผลการดำเนินงานดังนี้
       ส่วนกลาง “ฝึกทักษะว่ายน้ำเพื่อป้องกันการจมน้ำ” ในระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ สระว่ายน้ำวิสุทธารมณ์ มีเด็กและเยาวชน อายุ ๖ - ๑๔ ปี จากโรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เข้าร่วมการฝึกทักษะว่ายน้ำเพื่อป้องกันการจมน้ำ จำนวน ๘๗ คน และผ่านการทดสอบ จำนวน ๘๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๙๕
       ส่วนภูมิภาค ดำเนินการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรม “ฝึกทักษะว่ายน้ำเพื่อป้องกันการจมน้ำ” โดยผ่านสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ซึ่งจัดอบรมให้กับ เด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมายจำนวน ๓๗ จังหวัด โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๙,๐๕๓ คน

       ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ
       กรมพลศึกษา ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒ ประจำปี ๒๕๖๖ “เทียนนกแก้วเกมส์” ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ ณ จังหวัดเชียงใหม่ มีการแข่งขัน ๓๓ ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กรีฑา, กระบี่กระบอง, กอล์ฟ, คาราเต้, จักรยาน, เซปักตะกร้อ และตะกร้อ ลอดห่วงสากล, เทควันโด, เทนนิส, เทเบิลเทนนิส, เนตบอล, บาสเกตบอลและบาสเกตบอล ๓×๓, แบดมินตัน, ปันจักสีลัต, เปตอง, ฟุตซอล, ฟุตบอล, มวยไทยสมัครเล่น, มวยปล้า, มวยสากลสมัครเล่น, ยกน้าหนัก, ยิงปืน, ยิมนาสติกลีลา, ยูโด, รักบี้ฟุตบอล, ลีลาศ, วอลเลย์บอล, วอลเลย์บอลชายหาด, ว่ายน้า, วูซู, วู้ดบอล, สนุกเกอร์, หมากล้อม, ฮอกกี้, แฮนด์บอล และแฮนด์บอลชายหาด รวมถึงกีฬาสาธิตอีก ๓ ชนิด ประกอบด้วย เทคบอล, เรือพาย และปัญจกีฬา มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน ๑๒,๐๘๓ คน (ผู้ชมผู้เชียร์ที่สนามแข่งขัน และออนไลน์ รวม ๖๑๐,๘๔๖ คน รวมทั้งสิ้น ๖๒๒,๙๒๙ คน) สถานศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน ๑,๒๑๖ แห่ง และองค์กรภาครัฐและเอกชนร่วมดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนจำนวน ๒๕ องค์กร ผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้รับความพึงพอใจร้อยละ ๘๘.๔ และผู้เข้าร่วมมีการพัฒนาทักษะดีขึ้น มีการทำสถิติใหม่ใน ๔ ชนิดกีฬา ๓๙ รายการ ได้แก่ กรีฑา จำนวน ๕ รายการ ยกน้ำหนัก จำนวน ๒๑ รายการ ยิงปืน จำนวน ๗ รายการ  และว่ายน้ำ จำนวน ๖ รายการรวมทั้งผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยรวมจากการจัดโครงการส่งผลให้จังหวัดเชียงใหม่เกิดรายได้ภายในจังหวัดรวม ๑๖๑,๖๖๐,๐๐๐ บาท ก่อให้เกิดการจ้างงานเทียบเท่าระยะเวลา ๑ ปี รวม ๕๓๕ คน ก่อให้เกิดรายได้จากภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีผลิตอื่น ๆ เป็นจำนวนเงิน ๑๖,๑๗๐,๐๐๐ บาท ก่อให้เกิดกระทบด้านเศรษฐกิจโดยรวม ๔๑๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท โดยจัดการแข่งขัน ในครั้งต่อไป ณ จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ ใน "กระบี่เกมส์"

กรมการท่องเที่ยว
       แนะนำวิธีซื้อทัวร์ไม่ให้โดนเท เน้นย้ำตรวจสอบสถานะบริษัททัวร์ก่อนตัดสินใจซื้อ พร้อมแจ้งช่องทางร้องเรียนกรณีทัวร์ไม่ตรงปก การท่องเที่ยวของไทยในช่วงวันหยุดยาว เป็นช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวชาวไทยได้ใช้โอกาสออกไปท่องเที่ยวพักผ่อนในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกอบกับมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก จึงอาจมีผู้แอบอ้างเป็นผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวเสนอขายทัวร์ให้กับนักท่องเที่ยว จนเป็นเหตุให้นักท่องเที่ยวได้รับความเสียหาย ส่งผลต่อภาพลักษณ์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย
       กรมการท่องเที่ยว จึงขอแนะนำข้อควรรู้ก่อนซื้อทัวร์ และขอให้ตรวจสอบข้อมูลบริษัทนำเที่ยว
ที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้นักท่องเที่ยวใช้ประกอบการพิจารณาเลือกซื้อแพ็คเกจทัวร์ พร้อมแจ้งช่องทางร้องเรียนกรณีที่ได้รับบริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงหรือไม่ตรงกับรายการนำเที่ยวที่นักท่องเที่ยวซื้อ ดังนี้

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
       การให้บริการวิชาการแก่สังคม
       มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มีนโยบายด้านการบริการวิชาการ โดยครอบคลุมชุมชนเป้าหมาย ตามเขตพื้นที่บริการสำหรับวิทยาเขตทั่วภูมิภาคของประเทศ มุ่งเน้นการให้บริการวิชาการ ๒ รูปแบบ ได้แก่
       ๑. การบริการวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นการให้บริการด้านความเชี่ยวชาญของคณะ 
โดยมอบหมายให้ทุกคณะดำเนินงานภายใต้ศาสตร์การกีฬา รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาและพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การให้คำแนะนำการออกกำลังกาย การให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ การฝึกและพัฒนาศักยภาพทางการกีฬา เวชศาสตร์ทางการกีฬาในขอบข่ายของนักวิทยาศาสตร์การกีฬา การนวดทางการกีฬา จิตอาสาและพัฒนาชุมชน ฯลฯ คณะศิลปศาสตร์ ให้บริการด้านนันทนาการ กิจกรรมการท่องเที่ยวการบริหารจัดการแข่งขันกีฬา ให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจกีฬาและสุขภาพ ให้ความรู้ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการสื่อสารการตลาด ให้ความรู้ด้านภาษา นวดเพื่อสุขภาพจิตอาสาและพัฒนาชุมชน ฯลฯ และคณะศึกษาศาสตร์ ให้บริการด้านพลศึกษาและกีฬา กิจกรรมการสอนพลศึกษาและกีฬาการฝึกสอนทักษะกีฬา ให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬา การจัดการแข่งขันกีฬา การออกกำลังกายและเล่นกีฬา จิตอาสาและพัฒนาชุมชน ฯลฯ
       ๒. การบริการวิชาการภายในมหาวิทยาลัย เป็นการให้บริการวิชาการด้านอาคารสถานที่และอุปกรณ์ทางการกีฬาและทางการศึกษา เช่น อาคารกีฬาในร่ม สนามกีฬากลางแจ้ง ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ซึ่งเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การออกกำลังกาย เล่นกีฬา การจัดการแข่งขันกีฬา และให้บริการอาคารสถานที่และอุปกรณ์ทางการกีฬาในการฝึกกีฬา เก็บตัวนักกีฬา อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการกีฬา รวมทั้งการให้บริการวิชาการวิชาการ โดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อให้ความรู้ คำแนะนำในการออกกำลังกาย เล่นกีฬา หรือคำแนะนำเกี่ยวกับวิชาการ และวิชาชีพในสาขาต่าง ๆ เป็นต้น 
       ในการให้บริการวิชาการแก่สังคมทั้ง ๒ รูปแบบ จะส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้มี
การออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ เพื่อเสริมสร้างความสมบูรณ์ทางด้านร่างกายและจิตใจ นำไปสู่การมีสุขภาวะที่ดี ผลลัพธ์ที่ได้จากการบริการวิชาการจะนำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของชุมชนต่อไป โดยมีผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังต่อไปนี้

จำนวนผู้รับบริการฯ (คน)
แผน  ผล
๓,๖๒๘,๘๐๐
๗,๒๓๙,๕๘๓
 

ช่องทางการติดต่อขอรับบริการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา https://thailandtourismdirectory.go.th/
กรมพลศึกษา
กรมการท่องเที่ยว Email: tgtcenter@tourism.go.th
https://www.dot.go.th/pages/242
https://www.dot.go.th/
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ http://www.tnsu.ac.th/web/web3/
https://www.facebook.com/TNSUcenter

 

ติดตามผลงานของหน่วยงานเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา https://www.mots.go.th/vdo/category/1
กรมพลศึกษา https://www.youtube.com/watch?v=GpKJjZWqQV4&t=3s
กรมการท่องเที่ยว https://www.youtube.com/@DOT_Thailand
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ https://drive.google.com/file/d/1RdtYK1ytGinZmi5VagNz0DQSs2fDiHLV/view?usp=sharing

 

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทางสำหรับให้ประชาชนติดต่อ สอบถาม แนะนำแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงาน 

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา https://secretary.mots.go.th/formgenerator_view.php?id=79
Email: webmaster@mots.go.th
กรมพลศึกษา Servicecenter.dpe@gmail.com
กรมการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ - เว็บไซต์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ http://www.tnsu.ac.th/web/web3/
- กลุ่มสารบรรณกลาง โทรศัพท์ : ๐๓๘-๐๕๔๒๒๒
  โทรสาร : ๐๓๘-๐๕๔๒๒๓
  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@tnsu.ac.th
- กลุ่มประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ : ๐๓๘-๐๕๔๒๓๕ 
โทรสาร : ๐๓๘-๐๕๔๒๔๕

 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เลขที่ ๔ ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
โทรศัพท์: ๐-๒๒๘๓-๑๕๐๐
โทรสาร: ๐-๒๒๘๓-๑๕๐๑
อีเมล: saraban@mots.go.th
นิทรรศการของหน่วยงานอื่นๆ