กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives

ผลการดำเนินงานที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมปศุสัตว์)

       กรมปศุสัตว์ได้รับ “รางวัลเลิศรัฐ” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่มอบให้ หน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จมีความเป็นเลิศ จากสำนักงาน ก.พ.ร. จำนวน ๕ รางวัล ได้แก่
       ๑. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ระดับพัฒนาจนเกิดผล เป็นรางวัลที่มอบให้หน่วยงาน ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการขององค์กร เพื่อไปสู่การเป็นระบบราชการ ๔.๐ ซึ่งในปีนี้กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานแรกและหน่วยงานเดียว ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้รับรางวัลนี้
       ๒. รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ประเภทยกระดับอำนวยความสะดวกในการให้บริการ ซึ่งกรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานเดียวในระดับประเทศที่ได้รับรางวัลระดับดีเด่น โดยกรมปศุสัตว์มุ่งเน้นและให้ความสำคัญิในการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนงาน เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชน ให้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น ถูกลง และมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
       ๓. รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทนวัตกรรมการบริการ ผลงาน “การผลิตวัคซีนโรคลัมปี สกิน เพื่อควบคุม ป้องกันโรคในภาวะฉุกเฉิน” เป็นการพัฒนาและผลิตวัคซีนลัมปี สกิน ครั้งแรกของกรมปศุสัตว์ และประเทศไทย รวมทั้งสามารถขยายกำลังการผลิตในระดับกึ่งอุตสาหกรรม เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องกา รในการควบคุมและป้องกันโรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือ และเป็นหลักประกันและความมั่นคง ด้านสุขภาพสัตว์และวัคซีนของประเทศ
       ๔. รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทบริการตอบโจทย์ตรงใจ ผลงาน “ระบบให้บริการแจ้ง นำเข้า ส่งออก ขายและผลิตอาหารสัตว์ ดิจิทัลเต็มรูปแบบ Fully Digital” เป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาพัฒนางานบริการที่ผู้รับบริการสามารถยื่นคำขอ ชำระเงินค่าธรรมเนียม พิมพ์ใบเสร็จรับเงินและใบอนุญาต ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ทันที ไม่ต้องเดินทางมาที่หน่วยงาน สามารถขอรับบริการได้ทุกวันตลอด ๒๔ ชั่วโมง ส่งผลให้ผู้รับบริการ ได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ประหยัด สามารถตรวจสอบผ่านระบบได้ทุกขั้นตอน
       ๕. รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี ประเภทเปิดใจใกล้ชิดประชาชน ผลงาน “เปิดใจใกล้ชิดครอบครัวปศุสัตว์” เป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวเข้ามา มีส่วนร่วมกับกรมปศุสัตว์ในการพัฒนาปศุสัตว์ของประเทศ เปรียบเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน คือ “ครอบครัวปศุสัตว์” โดยมุ่งเน้นพัฒนาการปศุสัตว์ให้เกิดคุณค่ากับประชาชนและประเทศชาติ
       ความภาคภูมิใจของกรมปศุสัตว์ในการมุ่งมั่นพัฒนาระบบราชการ ส่งผลให้กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัล จากสำนักงาน ก.พ.ร. ทุกปีอย่างต่อเนื่อง รวม ๗๓ รางวัล ได้แก่ (๑) รางวัลเลิศรัฐ ระดับยอดเยี่ยม ในปี ๒๕๖๑ และในปี ๒๕๖๔ (๒) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จำนวน ๑๐ รางวัล (๓) รางวัลบริการภาครัฐ จำนวน ๕๒ รางวัล และ (๔) รางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จำนวน ๙ รางวัล
       รวมทั้งกรมปศุสัตว์ได้รับรางวัล “สำเภา-นาวาทอง” ประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นรางวัลสุดยอด หน่วยงานรัฐด้านการอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ ประเภท “รางวัลระดับกรม” มอบให้หน่วยงานระดับกรม ที่มีการดำเนินการเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งด้านประสิทธิภาพกระบวนงาน การเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นดิจิทัล และการปรับปรุงการให้บริการ จากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยปัจจัยสำคัญที่ทำให้ กรมปศุสัตว์ประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง คือ การปรับปรุงและพัฒนางานบริการที่มุ่งเน้น การยกระดับการให้บริการ การลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ การนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานและการให้บริการ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
ข้อมูล/ข่าว : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมปศุสัตว์

ระบบปศุสัตว์ไทย ๔.๐ หรือ DLD 4.0

       ระบบปศุสัตว์ไทย ๔.๐ หรือ DLD 4.0 พัฒนาเพื่อเป็นช่องทางในการให้บริการเกษตรกรและประชาชนทั่วไป  
ในการแจ้งขอรับการช่วยเหลือ/แจ้งเหตุ ด้านปศุสัตว์ ประกอบด้วย ขอความช่วยเหลือ แจ้งเกิดโรคระบาด/สัตว์ป่วย แจ้งเบาะแสการกระทำผิด ร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  แจ้งเฝ้าระวังทางอาการของโรคระบาด และคลังความรู้ด้านปศุสัตว์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ปฏิทินกิจกรรม ค้นหาจุดบริการปศุสัตว์ทั่วประเทศ  และรวบรวมลิงค์ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บริการประชาชน 
       สามารถบูรณาการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ทันสถานการณ์ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ยกระดับงานบริการภาครัฐ ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน  เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และข้อมูลที่ได้สามารถจัดทำเป็น Big Data เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์ พยากรณ์ และวางแผนการติดตาม การควบคุมโรค เฝ้าระวังโรค และการผลิตปศุสัตว์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น


ติดตามผลงานของหน่วยงานเพิ่มเติมได้ที่
       DLD GOVERNMENT 4.0 https://pmqa40.dld.go.th

การติดต่อขอรับบริการ

       สามารถใช้บริการได้ที่ Application

       สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ตามรายละเอียดนี้

ผลการดำเนินงานที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมปศุสัตว์)

       กรมปศุสัตว์ได้รับ “รางวัลเลิศรัฐ” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่มอบให้ หน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จมีความเป็นเลิศ จากสำนักงาน ก.พ.ร. จำนวน ๕ รางวัล ได้แก่
       ๑. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ระดับพัฒนาจนเกิดผล เป็นรางวัลที่มอบให้หน่วยงาน ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการขององค์กร เพื่อไปสู่การเป็นระบบราชการ ๔.๐ ซึ่งในปีนี้กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานแรกและหน่วยงานเดียว ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้รับรางวัลนี้
       ๒. รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ประเภทยกระดับอำนวยความสะดวกในการให้บริการ ซึ่งกรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานเดียวในระดับประเทศที่ได้รับรางวัลระดับดีเด่น โดยกรมปศุสัตว์มุ่งเน้นและให้ความสำคัญิในการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนงาน เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชน ให้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น ถูกลง และมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
       ๓. รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทนวัตกรรมการบริการ ผลงาน “การผลิตวัคซีนโรคลัมปี สกิน เพื่อควบคุม ป้องกันโรคในภาวะฉุกเฉิน” เป็นการพัฒนาและผลิตวัคซีนลัมปี สกิน ครั้งแรกของกรมปศุสัตว์ และประเทศไทย รวมทั้งสามารถขยายกำลังการผลิตในระดับกึ่งอุตสาหกรรม เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องกา รในการควบคุมและป้องกันโรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือ และเป็นหลักประกันและความมั่นคง ด้านสุขภาพสัตว์และวัคซีนของประเทศ
       ๔. รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทบริการตอบโจทย์ตรงใจ ผลงาน “ระบบให้บริการแจ้ง นำเข้า ส่งออก ขายและผลิตอาหารสัตว์ ดิจิทัลเต็มรูปแบบ Fully Digital” เป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาพัฒนางานบริการที่ผู้รับบริการสามารถยื่นคำขอ ชำระเงินค่าธรรมเนียม พิมพ์ใบเสร็จรับเงินและใบอนุญาต ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ทันที ไม่ต้องเดินทางมาที่หน่วยงาน สามารถขอรับบริการได้ทุกวันตลอด ๒๔ ชั่วโมง ส่งผลให้ผู้รับบริการ ได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ประหยัด สามารถตรวจสอบผ่านระบบได้ทุกขั้นตอน
       ๕. รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี ประเภทเปิดใจใกล้ชิดประชาชน ผลงาน “เปิดใจใกล้ชิดครอบครัวปศุสัตว์” เป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวเข้ามา มีส่วนร่วมกับกรมปศุสัตว์ในการพัฒนาปศุสัตว์ของประเทศ เปรียบเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน คือ “ครอบครัวปศุสัตว์” โดยมุ่งเน้นพัฒนาการปศุสัตว์ให้เกิดคุณค่ากับประชาชนและประเทศชาติ
       ความภาคภูมิใจของกรมปศุสัตว์ในการมุ่งมั่นพัฒนาระบบราชการ ส่งผลให้กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัล จากสำนักงาน ก.พ.ร. ทุกปีอย่างต่อเนื่อง รวม ๗๓ รางวัล ได้แก่ (๑) รางวัลเลิศรัฐ ระดับยอดเยี่ยม ในปี ๒๕๖๑ และในปี ๒๕๖๔ (๒) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จำนวน ๑๐ รางวัล (๓) รางวัลบริการภาครัฐ จำนวน ๕๒ รางวัล และ (๔) รางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จำนวน ๙ รางวัล
       รวมทั้งกรมปศุสัตว์ได้รับรางวัล “สำเภา-นาวาทอง” ประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นรางวัลสุดยอด หน่วยงานรัฐด้านการอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ ประเภท “รางวัลระดับกรม” มอบให้หน่วยงานระดับกรม ที่มีการดำเนินการเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งด้านประสิทธิภาพกระบวนงาน การเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นดิจิทัล และการปรับปรุงการให้บริการ จากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยปัจจัยสำคัญที่ทำให้ กรมปศุสัตว์ประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง คือ การปรับปรุงและพัฒนางานบริการที่มุ่งเน้น การยกระดับการให้บริการ การลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ การนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานและการให้บริการ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
ข้อมูล/ข่าว : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมปศุสัตว์

ระบบปศุสัตว์ไทย ๔.๐ หรือ DLD 4.0

       ระบบปศุสัตว์ไทย ๔.๐ หรือ DLD 4.0 พัฒนาเพื่อเป็นช่องทางในการให้บริการเกษตรกรและประชาชนทั่วไป  
ในการแจ้งขอรับการช่วยเหลือ/แจ้งเหตุ ด้านปศุสัตว์ ประกอบด้วย ขอความช่วยเหลือ แจ้งเกิดโรคระบาด/สัตว์ป่วย แจ้งเบาะแสการกระทำผิด ร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  แจ้งเฝ้าระวังทางอาการของโรคระบาด และคลังความรู้ด้านปศุสัตว์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ปฏิทินกิจกรรม ค้นหาจุดบริการปศุสัตว์ทั่วประเทศ  และรวบรวมลิงค์ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บริการประชาชน 
       สามารถบูรณาการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ทันสถานการณ์ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ยกระดับงานบริการภาครัฐ ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน  เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และข้อมูลที่ได้สามารถจัดทำเป็น Big Data เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์ พยากรณ์ และวางแผนการติดตาม การควบคุมโรค เฝ้าระวังโรค และการผลิตปศุสัตว์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น


ติดตามผลงานของหน่วยงานเพิ่มเติมได้ที่
       DLD GOVERNMENT 4.0 https://pmqa40.dld.go.th

การติดต่อขอรับบริการ

       สามารถใช้บริการได้ที่ Application

       สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ตามรายละเอียดนี้

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เลขที่ ๓ ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
อีเมล: saraban@moac.go.th
นิทรรศการของหน่วยงานอื่นๆ