กระทรวงวัฒนธรรม
Ministry of Culture

“ข้าราชการยุคใหม่ พัฒนาประเทศไทย ใส่ใจประชาชน”

๑. ผลการดำเนินงานสำคัญในปีที่ผ่านมา และภารกิจที่สำคัญในปัจจุบัน     
       กระทรวงวัฒนธรรม ขับเคลื่อนภารกิจภายใต้วิสัยทัศน์ “วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ มีบทบาทนำในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย” โดยมุ่งเน้นธำรงไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยการอนุรักษ์ สืบสานมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นภูมิสังคม ภูมิปัญญา ภูมิวัฒนธรรมของชุมชน มาพัฒนาต่อยอด เพื่อให้เกิดคุณค่าและมูลค่าอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างรายได้จากอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ จัดการองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อการศึกษาและเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยมีผลการดำเนินงานสำคัญปีที่ผ่านมา ภารกิจสำคัญในปัจจุบัน กิจกรรมการบริการ และรางวัลเกียรติยศ ดังต่อไปนี้    
       ๑.๑ ผลการดำเนินงานสำคัญในปีที่ผ่านมา
       กระทรวงวัฒนธรรมมีผลการดำเนินงานสำคัญตามยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้ 
       ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ได้ดำเนิน โครงการพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ด้วยการนำมิติทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม มาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ ให้ เด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ เกิดการรับรู้ เข้าใจ มีค่านิยมการอยู่ร่วมกัน ในสังคมพหุวัฒนธรรม ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ อาทิ
(๑) เปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส

(๒) จัดกิจกรรมตามรอยเส้นทางอา-รมย์-ดี พัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรม เพื่อการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม (ถนนอาเนาะรู - ปัตตานีรมย์ - ฤาดี) จังหวัดปัตตานี

(๓) กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นชายแดนใต้ตามความต้องการของพื้นที่ (ศาสนิกสัมพันธ์)
        นอกจากนี้ ยังได้การนำมิติทางวัฒนธรรมมาสร้างความสัมพันธ์กับนานาชาติ และสร้างเกียรติภูมิภาพลักษณ์ของประเทศ อาทิ
(๑) จัดการแสดงทางวัฒนธรรม และจัดเตรียมของขวัญที่ระลึก เนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปค ๒๐๒๒
(๒) ส่งเสริมเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกในประเทศไทย (UNESCO Creative Cities Network - UCCN) โดยสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ   ที่ส่งเสริมการเป็นเมืองสร้างสรรค์ของไทยในเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก 
(๓) จัดวัฒนธรรมสัญจรสําหรับคณะทูตานุทูต ณ จังหวัดอุดรธานี และ จังหวัดหนองบัวลําภู เป็นการเยี่ยมชมเครื่องปั้นดินเผาและผ้าย้อมคราม กิจกรรม Eco Print โดยมีเอกอัครราชทูตและคู่สมรส จาก ๒๘ ประเทศ เข้าร่วม (ประกอบด้วย ประเทศโปแลนด์ เนปาล โคลอมเบีย มัลดีฟส์ เม็กซิโก กัวเตมาลา ปานามา เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อาร์เจนตินา บังกลาเทศ ศรีลังกา เคนยา บราซิล ชิลี บาห์เรน ติมอร์-เลสเต เกาหลี อิสราเอล ออสเตรีย คาซัคสถาน เปรู นอร์เวย์ อิตาลี อินเดีย แอฟริกาใต้ มอลตา และอุซเบกิสถาน)

และ (๔) ติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย รับมอบพระพุทธรูปไม้แกะสลัก ๙ องค์ 

           ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างรายได้จากอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์และพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในเมืองและชุมชนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน รวมถึงมีองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม อาทิ


(๑) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม “เที่ยวชุมชน ยลวิถี”ส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชน อัตลักษณ์ไทยสู่เส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ๑๐ ตลาดบก ๖ ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย การพัฒนา Application.FADiscovery เพื่อการนําชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทย และ Application “เที่ยวเท่ๆ เสน่ห์เมืองไทย” เพื่อการสืบค้นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และอนุรักษ์ บูรณะและปรับปรุงโบราณสถาน


(๒) ส่งเสริมงานเทศกาลประเพณีและกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จัดงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ มหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย ยกระดับเทศกาลประเพณี ไปสู่ระดับชาติและนานาชาติ (๑๖ เทศกาล) เทศกาลศิลปะร่วมสมัยเชียงราย ครั้งที่ ๓ Chiang Rai Art Festival ๒๐๒๓ : Art Camp Art Fest 

(๓) ผลักดัน Soft Power ที่มีศักยภาพ และอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจของไทย เปิดตัว “โขนภาพยนตร์ หนุมาน WHITE MONKEY” เปิดตัวหนังสือ “แนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทย เล่มที่ ๔” พัฒนาออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย พัฒนาองค์ความรู้รากทางวัฒนธรรมของหนังใหญ่
(๔) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ในประเทศ และต่างประเทศ
 
(๕) สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) โดยมีรายได้จากการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมกว่า ๘๐๐ ล้านบาท และมีจำนวนแหล่งท่องเที่ยวในเมืองและชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ๖ เมือง 

          ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนปฏิบัติตนที่สะท้อนคุณธรรมจริยธรรม มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี และมีการเผยแพร่และใช้ประโยชน์สื่อหรือองค์ความรู้ที่สร้างเสริมศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ การจัดงานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันสำคัญเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันสำคัญต่าง ๆ กิจกรรมการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา การจัดกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล ชุมชนและองค์กรที่ส่งเสริมงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม มอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา (รางวัลเสาเสมาธรรมจักร) การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีไทย ส่งเสริมการดำเนินงานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม


 


          ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนที่มีสิทธิได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคม รวมถึงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและเผยแพร่การเชิดชูและสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ตัวอย่างผลการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่
(๑) จัดศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม (ด้านนาฏศิลป์ ดุริยศิลป์ และทัศศิลป์) สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิชาชีพถึงวิชาชีพชั้นสูง 
 
(๒) จัดกิจกรรม ทางวัฒนธรรมเพื่อคนทั้งมวล กิจกรรม Moral Hackathon ๒๐๒๓: ขับเคลื่อนงานฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล และชาวกะเหรี่ยง ผลักดันการรับรองชุมชน ๒๐ ชุมชน ภายในปี ๒๕๖๘ คุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธ์ การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมสำหรับกลุ่มเปราะบาง บูรณะและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศ

 
(๓) ปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ตามพระบรมราโชบาย


          ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ดำเนินกิจกรรมสำคัญ ได้แก่
(๑) ส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม
(๒) ผลิตสื่อรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม ที่เป็นชุดเครื่องมือส่งเสริมคุณธรรม เพื่อสื่อสารสาธารณะ 
 
(๓) ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
 
(๔) จัดทำฐานข้อมูลด้านศิลปะ วัฒนธรรม
(๕) พัฒนากฎหมายด้านวัฒนธรรม ผลักดัน (ร่าง) พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ และปรับปรุง พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑
(๖) ขับเคลื่อนแผนระดับ ๓ (พ.ศ..๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ด้านวัฒนธรรม
(๗) บูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงานภาคีเครือข่าย

       ๑.๒ ภารกิจที่สำคัญในปัจจุบัน                                       
       ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ กระทรวงวัฒนธรรมมุ่งเน้นการผลักดันศิลปวัฒนธรรมให้มีบทบาทนำในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมของไทย โดยมุ่งเน้น “วัฒนธรรม ทำดี” ผลักดันให้ “วัฒนธรรม ทำงาน” เพื่อให้ “วัฒนธรรม ทำเงิน” โดยมีผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ ได้แก่
(๑) ประชาชนเกิดการรับรู้ เข้าใจ และยอมรับการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
(๒) ประเทศไทยมีบทบาทในความร่วมมือด้านวัฒนธรรมกับต่างประเทศ และเป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติ
(๓) ทุนทางวัฒนธรรมส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน แหล่งท่องเที่ยวในเมืองและชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพ และมีองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม เพื่อการเผยแพร่พัฒนาต่อยอด และส่งเสริมการท่องเที่ยว
(๔) คนไทยมีความพร้อมในทุกมิติ ทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทย มากขึ้น นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิต
(๕) เด็ก เยาวชน ประชาชนมีความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของท้องถิ่นได้รับความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคมอย่างเท่าเทียม ภาคีเครือข่ายมีบทบาทในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น
(๖) ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมซื่อสัตย์ สุจริต และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ


 

       กิจกรรมการให้บริการประชาชน/กิจกรรมสาธารณประโยชน์ของหน่วยงาน 
       กระทรวงวัฒนธรรมมีกิจกรรมการให้บริการประชาชนที่สำคัญ ได้แก่ การบริการองค์ความรู้ ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีแหล่งเรียนรู้กระจายอยู่ในทุกจังหวัดทุกประเทศ อาทิ อุทยานประวัติศาสตร์ หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ แหล่งโบราณสถาน โบราณคดี หอสมุดแห่งชาติ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เป็นต้น สำหรับกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของหน่วยงาน มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาทั่วประเทศจำนวน ๑,๕๘๐ ครั้ง ผู้ร่วมกิจกรรม ๒๐๗,๒๗๓ คน 


         
          ๑.๓ รางวัลเกียรติยศในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
กระทรวงวัฒนธรรมได้รับรางวัลเกียรติยศในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

ลำดับ รางวัลเกียรติยศ ภาพการรับรางวัล
รางวัลชมเชยจากการประกวดหนังสือดีเด่นประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ หนังสือการ์ตูนประวัติศาสตร์ สุโขทัย เมืองมรดกโลก ในสาขาหนังสือการ์ตูน และหรือนิยายภาพ ประเภททั่วไป (สำหรับเยาวชนอายุ ๑๒ ปี ขึ้นไป)   
รางวัล “สำเภา-นาวาทอง” ปี ๒๕๖๖ จากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นรางวัลสุดยอดหน่วยงานภาครัฐที่ปรับปรุงกระบวนงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างเห็นผล  
รางวัล “องค์กรเกียรติยศ” และ รางวัล “องค์กรคนดี” ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๖
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้รับรางวัล “องค์กรเกียรติยศ” พร้อมด้วย กรมการศาสนา ได้รับรางวัล “องค์กรเกียรติยศ” และ “องค์กรคนดี” และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้รับรางวัล “องค์กรเกียรติยศ” จัดโดยคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา
รางวัล Finalist ๕ แบรนด์ที่ทำผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดีย สาขากลุ่มหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ รางวัล Best Brand Performance on Social Media สาขา Government & State Enterprise ในงานประกาศผลรางวัล Thailand Social Awards ครั้งที่ ๑๒
รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกรมบัญชีกลาง โดยเป็นรางวัล หน่วยงานที่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามขั้นตอนการบริหารด้านการเงินการคลัง ๕ มิติ ได้แก่ มิติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มิติด้านการเบิกจ่าย มิติด้านการบัญชีภาครัฐ มิติด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐและมิติด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด ซึ่งแต่ละมิติได้มีการปรับปรุงเกณฑ์ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
รางวัล Best Practice หน่วยงานที่มีการดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดีเลิศ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็น๑ ใน ๑๐ หน่วยงานที่ได้รับรางวัล Best Practice ในฐานะหน่วยงานเป้าหมายภายใต้โครงการแพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
รางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี ๒๕๖๖ หน่วยงานคุณภาพด้านการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th)

 

ช่องทางการติดต่อขอรับบริการ และการให้บริการประชาชนออนไลน์ (Online Service)

การให้บริการประชาชนออนไลน์ (Online Service) Link URL
การให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลศิลปะ วัฒนธรรม http://www.digital.m-culture.go.th/
การให้บริการสืบค้นคลังข้อมูลผ้าไทยของประเทศ https://www.thaifabricwisdom.com/
การให้บริการนำเข้า.ส่งออก.โบราณวัตถุ.ศิลปวัตถุ https://www.nsw.finearts.go.th
การให้บริการระบบ.e-Service.จดแจ้งการพิมพ์ ระบบการบริการเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (ISSN).ระบบการบริการเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ.(ISBN).ระบบบริการข้อมูลทางบรรณานุกรม (CIP) https://www.e-service.nlt.go.th
การให้บริการระบบจำหน่ายบัตรเข้าชมการแสดงโรงละครแห่งชาติ https://www.ntt.finearts.go.th
การให้บริการข้อมูลด้านพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ https://www.smartmuseum.finearts.go.th
การให้บริการเข้าชมพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง http://www.virtualmuseum.finearts.go.th
การให้บริการเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์เสมือนจริง http://www.virtualhistoricalpark.finearts.go.th
การให้บริการสืบค้นข้อมูลหนังสือทั้งหมด ของหน่วยงานกรมศิลปากร http://www.digitalcenter.finearts.go.th
การให้บริการสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ http://www.archives.nat.go.th
การให้บริการระบบภูมิสารสนเทศแหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรม http://www.gis.finearts.go.th
การให้บริการสืบค้นเอกสารโบราณ จารึก หนังสือไทย ตู้พระธรรม และคัมภีร์ใบลาน ในรูปแบบออนไลน์ http://www.manuscript.nlt.go.th
การให้บริการสืบค้นองค์ความรู้ข้อมูล งานด้านศิลปกรรมและ งานช่างสิบหมู่ ของกรมศิลปากร ในรูปแบบออนไลน์ http://www.datasipmu.finearts.go.th
การให้บริการจองหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน https://www.rcac84.com
การให้บริการขอรับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย https://www.request.ocacartfund.go.th
การให้บริการเข้าชมนิทรรศการออนไลน์ VIRTUAL TOUR 360 https://www.rcac84.com/virtual-tour-2
การขอใช้หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน https://www.booking.rcac84.com
การให้บริการสืบค้นศูนย์ข้อมูลกลางทางด้านศาสนา https://www.e-service.dra.go.th/

Link Video ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานที่สำคัญของหน่วยงาน
หน่วยงาน Link URL
กระทรวงวัฒนธรรม เว็บไซต์ http://www.digital.m-culture.go.th/
Facebook https://www.facebook.com/ThaiMCulture
สำนักงานปลัด กระทรวงวัฒนธรรม เว็บไซต์ https://www.m-culture.go.th/
Facebook https://www.facebook.com/prculture
Youtube https://www.youtube.com/@user-hm9fj7cp7l/videos
Instragram https://www.instagram.com/pr_mculture
Tiktok https://www.tiktok.com/@pr_culture
Twitter https://twitter.com/PR_MCulture
กรมการศาสนา เว็บไซต์ https://www.dra.go.th/contact-us
Facebook https://www.facebook.com/Drathai.go.th
Youtube https://www.youtube.com/@DRATHAI
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เว็บไซต์ https://www.culture.go.th/
Facebook https://www.facebook.com/DCP.culture
Youtube https://www.youtube.com/@dcp5531
สำนักงานศิลปวัฒนธรรม เว็บไซต์ https://www.ocac.go.th/
Facebook https://www.facebook.com/OfficeOfContemporaryArtAndCulture/
Youtube https://www.youtube.com/@user-ks1kz5xb1h
Instragram https://www.instagram.com/pr_ocac
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เว็บไซต์ https://www.bpi.ac.th/
Facebook https://www.facebook.com/people/สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์/100057725797283/
Youtube https://www.youtube.com/@user-us1my3tr5l
Tiktok https://www.tiktok.com/@bpi_tiktok
Instragram https://www.instagram.com/bpi_bunditpatanasilpa
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เว็บไซต์ https://www.sac.or.th/
Facebook https://www.facebook.com/sac.anthropology
Youtube https://www.youtube.com/user/sacvdochannel
Instragram https://www.instagram.com/sac_anthropology
Twitter https://twitter.com/AnthropologySac
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เว็บไซต์ https://www.facebook.com/ThaiFilmArchivePage
Facebook https://www.facebook.com/ThaiFilmArchivePage
Youtube https://www.youtube.com/user/FilmArchiveThailand
Instragram https://www.instagram.com/thaifilmarchive
Twitter https://twitter.com/ThaiFilmArchive
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เว็บไซต์ https://www.moralcenter.or.th/
Facebook https://www.facebook.com/MoralCenter/
Youtube https://www.youtube.com/ user/FilmArchiveThailand
Tiktok https://www.tiktok.com/@moralcenter_th
Twitter https://twitter.com/moralcenter_th
สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เว็บไซต์ https://www.thaimediafund.or.th/
Facebook https://www.facebook.com/ThaiMediaFundOfficial/
Youtube https://www.youtube.com/ThaiMediaFund

การจำหน่ายสินค้าออนไลน์ สำหรับหน่วยงานที่มีผลิตภัณฑ์ และระบบที่เชื่อมต่อ e - Commerce
          การจำหน่ายสินค้าออนไลน์ : https://www.cpotshop.com/

ที่ตั้งสำนักงาน
หน่วยงาน ที่ตั้งสำนักงาน
กระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ ๑๐ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ ๑๐ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐
กรมศิลปากร เลขที่ ๘๑/๑ อาคารกรมศิลปากร ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิระพยาบาล ดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
กรมการศาสนา เลขที่ ๑๐ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ 
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ 
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เลขที่ ๑๐ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง   เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ๒๐ ถ. บรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ๙๔ หมู่ที่ ๓ ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม ๗๓๑๗๐
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ๙ อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ๓๘๘ อาคาร เอส.พี. (IBM) อาคารบี ชั้น ๖ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

“ข้าราชการยุคใหม่ พัฒนาประเทศไทย ใส่ใจประชาชน”

๑. ผลการดำเนินงานสำคัญในปีที่ผ่านมา และภารกิจที่สำคัญในปัจจุบัน     
       กระทรวงวัฒนธรรม ขับเคลื่อนภารกิจภายใต้วิสัยทัศน์ “วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ มีบทบาทนำในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย” โดยมุ่งเน้นธำรงไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยการอนุรักษ์ สืบสานมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นภูมิสังคม ภูมิปัญญา ภูมิวัฒนธรรมของชุมชน มาพัฒนาต่อยอด เพื่อให้เกิดคุณค่าและมูลค่าอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างรายได้จากอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ จัดการองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อการศึกษาและเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยมีผลการดำเนินงานสำคัญปีที่ผ่านมา ภารกิจสำคัญในปัจจุบัน กิจกรรมการบริการ และรางวัลเกียรติยศ ดังต่อไปนี้    
       ๑.๑ ผลการดำเนินงานสำคัญในปีที่ผ่านมา
       กระทรวงวัฒนธรรมมีผลการดำเนินงานสำคัญตามยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้ 
       ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ได้ดำเนิน โครงการพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ด้วยการนำมิติทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม มาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ ให้ เด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ เกิดการรับรู้ เข้าใจ มีค่านิยมการอยู่ร่วมกัน ในสังคมพหุวัฒนธรรม ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ อาทิ
(๑) เปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส

(๒) จัดกิจกรรมตามรอยเส้นทางอา-รมย์-ดี พัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรม เพื่อการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม (ถนนอาเนาะรู - ปัตตานีรมย์ - ฤาดี) จังหวัดปัตตานี

(๓) กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นชายแดนใต้ตามความต้องการของพื้นที่ (ศาสนิกสัมพันธ์)
        นอกจากนี้ ยังได้การนำมิติทางวัฒนธรรมมาสร้างความสัมพันธ์กับนานาชาติ และสร้างเกียรติภูมิภาพลักษณ์ของประเทศ อาทิ
(๑) จัดการแสดงทางวัฒนธรรม และจัดเตรียมของขวัญที่ระลึก เนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปค ๒๐๒๒
(๒) ส่งเสริมเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกในประเทศไทย (UNESCO Creative Cities Network - UCCN) โดยสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ   ที่ส่งเสริมการเป็นเมืองสร้างสรรค์ของไทยในเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก 
(๓) จัดวัฒนธรรมสัญจรสําหรับคณะทูตานุทูต ณ จังหวัดอุดรธานี และ จังหวัดหนองบัวลําภู เป็นการเยี่ยมชมเครื่องปั้นดินเผาและผ้าย้อมคราม กิจกรรม Eco Print โดยมีเอกอัครราชทูตและคู่สมรส จาก ๒๘ ประเทศ เข้าร่วม (ประกอบด้วย ประเทศโปแลนด์ เนปาล โคลอมเบีย มัลดีฟส์ เม็กซิโก กัวเตมาลา ปานามา เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อาร์เจนตินา บังกลาเทศ ศรีลังกา เคนยา บราซิล ชิลี บาห์เรน ติมอร์-เลสเต เกาหลี อิสราเอล ออสเตรีย คาซัคสถาน เปรู นอร์เวย์ อิตาลี อินเดีย แอฟริกาใต้ มอลตา และอุซเบกิสถาน)

และ (๔) ติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย รับมอบพระพุทธรูปไม้แกะสลัก ๙ องค์ 

   ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างรายได้จากอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์และพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในเมืองและชุมชนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน รวมถึงมีองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม อาทิ


(๑) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม “เที่ยวชุมชน ยลวิถี”ส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชน อัตลักษณ์ไทยสู่เส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ๑๐ ตลาดบก ๖ ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย การพัฒนา Application.FADiscovery เพื่อการนําชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทย และ Application “เที่ยวเท่ๆ เสน่ห์เมืองไทย” เพื่อการสืบค้นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และอนุรักษ์ บูรณะและปรับปรุงโบราณสถาน


(๒) ส่งเสริมงานเทศกาลประเพณีและกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จัดงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ มหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย ยกระดับเทศกาลประเพณี ไปสู่ระดับชาติและนานาชาติ (๑๖ เทศกาล) เทศกาลศิลปะร่วมสมัยเชียงราย ครั้งที่ ๓ Chiang Rai Art Festival ๒๐๒๓ : Art Camp Art Fest 

(๓) ผลักดัน Soft Power ที่มีศักยภาพ และอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจของไทย เปิดตัว “โขนภาพยนตร์ หนุมาน WHITE MONKEY” เปิดตัวหนังสือ “แนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทย เล่มที่ ๔” พัฒนาออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย พัฒนาองค์ความรู้รากทางวัฒนธรรมของหนังใหญ่
(๔) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ในประเทศ และต่างประเทศ
 
(๕) สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) โดยมีรายได้จากการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมกว่า ๘๐๐ ล้านบาท และมีจำนวนแหล่งท่องเที่ยวในเมืองและชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ๖ เมือง 

          ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนปฏิบัติตนที่สะท้อนคุณธรรมจริยธรรม มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี และมีการเผยแพร่และใช้ประโยชน์สื่อหรือองค์ความรู้ที่สร้างเสริมศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ การจัดงานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันสำคัญเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันสำคัญต่าง ๆ กิจกรรมการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา การจัดกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล ชุมชนและองค์กรที่ส่งเสริมงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม มอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา (รางวัลเสาเสมาธรรมจักร) การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีไทย ส่งเสริมการดำเนินงานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม


 


          ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนที่มีสิทธิได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคม รวมถึงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและเผยแพร่การเชิดชูและสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ตัวอย่างผลการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่
(๑) จัดศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม (ด้านนาฏศิลป์ ดุริยศิลป์ และทัศศิลป์) สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิชาชีพถึงวิชาชีพชั้นสูง 
 
(๒) จัดกิจกรรม ทางวัฒนธรรมเพื่อคนทั้งมวล กิจกรรม Moral Hackathon ๒๐๒๓: ขับเคลื่อนงานฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล และชาวกะเหรี่ยง ผลักดันการรับรองชุมชน ๒๐ ชุมชน ภายในปี ๒๕๖๘ คุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธ์ การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมสำหรับกลุ่มเปราะบาง บูรณะและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศ

 
(๓) ปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ตามพระบรมราโชบาย


          ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ดำเนินกิจกรรมสำคัญ ได้แก่
(๑) ส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม
(๒) ผลิตสื่อรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม ที่เป็นชุดเครื่องมือส่งเสริมคุณธรรม เพื่อสื่อสารสาธารณะ 
 
(๓) ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
 
(๔) จัดทำฐานข้อมูลด้านศิลปะ วัฒนธรรม
(๕) พัฒนากฎหมายด้านวัฒนธรรม ผลักดัน (ร่าง) พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ และปรับปรุง พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑
(๖) ขับเคลื่อนแผนระดับ ๓ (พ.ศ..๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ด้านวัฒนธรรม
(๗) บูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงานภาคีเครือข่าย

       ๑.๒ ภารกิจที่สำคัญในปัจจุบัน               
       ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ กระทรวงวัฒนธรรมมุ่งเน้นการผลักดันศิลปวัฒนธรรมให้มีบทบาทนำในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมของไทย โดยมุ่งเน้น “วัฒนธรรม ทำดี” ผลักดันให้ “วัฒนธรรม ทำงาน” เพื่อให้ “วัฒนธรรม ทำเงิน” โดยมีผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ ได้แก่
(๑) ประชาชนเกิดการรับรู้ เข้าใจ และยอมรับการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
(๒) ประเทศไทยมีบทบาทในความร่วมมือด้านวัฒนธรรมกับต่างประเทศ และเป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติ
(๓) ทุนทางวัฒนธรรมส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน แหล่งท่องเที่ยวในเมืองและชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพ และมีองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม เพื่อการเผยแพร่พัฒนาต่อยอด และส่งเสริมการท่องเที่ยว
(๔) คนไทยมีความพร้อมในทุกมิติ ทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทย มากขึ้น นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิต
(๕) เด็ก เยาวชน ประชาชนมีความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของท้องถิ่นได้รับความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคมอย่างเท่าเทียม ภาคีเครือข่ายมีบทบาทในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น
(๖) ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมซื่อสัตย์ สุจริต และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ


 

       กิจกรรมการให้บริการประชาชน/กิจกรรมสาธารณประโยชน์ของหน่วยงาน 
       กระทรวงวัฒนธรรมมีกิจกรรมการให้บริการประชาชนที่สำคัญ ได้แก่ การบริการองค์ความรู้ ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีแหล่งเรียนรู้กระจายอยู่ในทุกจังหวัดทุกประเทศ อาทิ อุทยานประวัติศาสตร์ หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ แหล่งโบราณสถาน โบราณคดี หอสมุดแห่งชาติ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เป็นต้น สำหรับกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของหน่วยงาน มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาทั่วประเทศจำนวน ๑,๕๘๐ ครั้ง ผู้ร่วมกิจกรรม ๒๐๗,๒๗๓ คน 


         
          ๑.๓ รางวัลเกียรติยศในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
กระทรวงวัฒนธรรมได้รับรางวัลเกียรติยศในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

ลำดับ รางวัลเกียรติยศ ภาพการรับรางวัล
รางวัลชมเชยจากการประกวดหนังสือดีเด่นประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ หนังสือการ์ตูนประวัติศาสตร์ สุโขทัย เมืองมรดกโลก ในสาขาหนังสือการ์ตูน และหรือนิยายภาพ ประเภททั่วไป (สำหรับเยาวชนอายุ ๑๒ ปี ขึ้นไป)   
รางวัล “สำเภา-นาวาทอง” ปี ๒๕๖๖ จากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นรางวัลสุดยอดหน่วยงานภาครัฐที่ปรับปรุงกระบวนงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างเห็นผล  
รางวัล “องค์กรเกียรติยศ” และ รางวัล “องค์กรคนดี” ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๖
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้รับรางวัล “องค์กรเกียรติยศ” พร้อมด้วย กรมการศาสนา ได้รับรางวัล “องค์กรเกียรติยศ” และ “องค์กรคนดี” และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้รับรางวัล “องค์กรเกียรติยศ” จัดโดยคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา
รางวัล Finalist ๕ แบรนด์ที่ทำผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดีย สาขากลุ่มหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ รางวัล Best Brand Performance on Social Media สาขา Government & State Enterprise ในงานประกาศผลรางวัล Thailand Social Awards ครั้งที่ ๑๒
รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกรมบัญชีกลาง โดยเป็นรางวัล หน่วยงานที่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามขั้นตอนการบริหารด้านการเงินการคลัง ๕ มิติ ได้แก่ มิติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มิติด้านการเบิกจ่าย มิติด้านการบัญชีภาครัฐ มิติด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐและมิติด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด ซึ่งแต่ละมิติได้มีการปรับปรุงเกณฑ์ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
รางวัล Best Practice หน่วยงานที่มีการดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดีเลิศ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็น๑ ใน ๑๐ หน่วยงานที่ได้รับรางวัล Best Practice ในฐานะหน่วยงานเป้าหมายภายใต้โครงการแพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
รางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี ๒๕๖๖ หน่วยงานคุณภาพด้านการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th)

 

ช่องทางการติดต่อขอรับบริการ และการให้บริการประชาชนออนไลน์ (Online Service)

การให้บริการประชาชนออนไลน์ (Online Service) Link URL
การให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลศิลปะ วัฒนธรรม http://www.digital.m-culture.go.th/
การให้บริการสืบค้นคลังข้อมูลผ้าไทยของประเทศ https://www.thaifabricwisdom.com/
การให้บริการนำเข้า.ส่งออก.โบราณวัตถุ.ศิลปวัตถุ https://www.nsw.finearts.go.th
การให้บริการระบบ.e-Service.จดแจ้งการพิมพ์ ระบบการบริการเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (ISSN).ระบบการบริการเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ.(ISBN).ระบบบริการข้อมูลทางบรรณานุกรม (CIP) https://www.e-service.nlt.go.th
การให้บริการระบบจำหน่ายบัตรเข้าชมการแสดงโรงละครแห่งชาติ https://www.ntt.finearts.go.th
การให้บริการข้อมูลด้านพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ https://www.smartmuseum.finearts.go.th
การให้บริการเข้าชมพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง http://www.virtualmuseum.finearts.go.th
การให้บริการเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์เสมือนจริง http://www.virtualhistoricalpark.finearts.go.th
การให้บริการสืบค้นข้อมูลหนังสือทั้งหมด ของหน่วยงานกรมศิลปากร http://www.digitalcenter.finearts.go.th
การให้บริการสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ http://www.archives.nat.go.th
การให้บริการระบบภูมิสารสนเทศแหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรม http://www.gis.finearts.go.th
การให้บริการสืบค้นเอกสารโบราณ จารึก หนังสือไทย ตู้พระธรรม และคัมภีร์ใบลาน ในรูปแบบออนไลน์ http://www.manuscript.nlt.go.th
การให้บริการสืบค้นองค์ความรู้ข้อมูล งานด้านศิลปกรรมและ งานช่างสิบหมู่ ของกรมศิลปากร ในรูปแบบออนไลน์ http://www.datasipmu.finearts.go.th
การให้บริการจองหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน https://www.rcac84.com
การให้บริการขอรับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย https://www.request.ocacartfund.go.th
การให้บริการเข้าชมนิทรรศการออนไลน์ VIRTUAL TOUR 360 https://www.rcac84.com/virtual-tour-2
การขอใช้หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน https://www.booking.rcac84.com
การให้บริการสืบค้นศูนย์ข้อมูลกลางทางด้านศาสนา https://www.e-service.dra.go.th/

Link Video ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานที่สำคัญของหน่วยงาน
หน่วยงาน Link URL
กระทรวงวัฒนธรรม เว็บไซต์ http://www.digital.m-culture.go.th/
Facebook https://www.facebook.com/ThaiMCulture
สำนักงานปลัด กระทรวงวัฒนธรรม เว็บไซต์ https://www.m-culture.go.th/
Facebook https://www.facebook.com/prculture
Youtube https://www.youtube.com/@user-hm9fj7cp7l/videos
Instragram https://www.instagram.com/pr_mculture
Tiktok https://www.tiktok.com/@pr_culture
Twitter https://twitter.com/PR_MCulture
กรมการศาสนา เว็บไซต์ https://www.dra.go.th/contact-us
Facebook https://www.facebook.com/Drathai.go.th
Youtube https://www.youtube.com/@DRATHAI
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เว็บไซต์ https://www.culture.go.th/
Facebook https://www.facebook.com/DCP.culture
Youtube https://www.youtube.com/@dcp5531
สำนักงานศิลปวัฒนธรรม เว็บไซต์ https://www.ocac.go.th/
Facebook https://www.facebook.com/OfficeOfContemporaryArtAndCulture/
Youtube https://www.youtube.com/@user-ks1kz5xb1h
Instragram https://www.instagram.com/pr_ocac
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เว็บไซต์ https://www.bpi.ac.th/
Facebook https://www.facebook.com/people/สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์/100057725797283/
Youtube https://www.youtube.com/@user-us1my3tr5l
Tiktok https://www.tiktok.com/@bpi_tiktok
Instragram https://www.instagram.com/bpi_bunditpatanasilpa
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เว็บไซต์ https://www.sac.or.th/
Facebook https://www.facebook.com/sac.anthropology
Youtube https://www.youtube.com/user/sacvdochannel
Instragram https://www.instagram.com/sac_anthropology
Twitter https://twitter.com/AnthropologySac
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เว็บไซต์ https://www.facebook.com/ThaiFilmArchivePage
Facebook https://www.facebook.com/ThaiFilmArchivePage
Youtube https://www.youtube.com/user/FilmArchiveThailand
Instragram https://www.instagram.com/thaifilmarchive
Twitter https://twitter.com/ThaiFilmArchive
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เว็บไซต์ https://www.moralcenter.or.th/
Facebook https://www.facebook.com/MoralCenter/
Youtube https://www.youtube.com/ user/FilmArchiveThailand
Tiktok https://www.tiktok.com/@moralcenter_th
Twitter https://twitter.com/moralcenter_th
สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เว็บไซต์ https://www.thaimediafund.or.th/
Facebook https://www.facebook.com/ThaiMediaFundOfficial/
Youtube https://www.youtube.com/ThaiMediaFund

การจำหน่ายสินค้าออนไลน์ สำหรับหน่วยงานที่มีผลิตภัณฑ์ และระบบที่เชื่อมต่อ e - Commerce
          การจำหน่ายสินค้าออนไลน์ : https://www.cpotshop.com/

ที่ตั้งสำนักงาน
หน่วยงาน ที่ตั้งสำนักงาน
กระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ ๑๐ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ ๑๐ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐
กรมศิลปากร เลขที่ ๘๑/๑ อาคารกรมศิลปากร ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิระพยาบาล ดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
กรมการศาสนา เลขที่ ๑๐ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ 
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ 
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เลขที่ ๑๐ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง   เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ๒๐ ถ. บรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ๙๔ หมู่ที่ ๓ ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม ๗๓๑๗๐
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ๙ อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ๓๘๘ อาคาร เอส.พี. (IBM) อาคารบี ชั้น ๖ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
กระทรวงวัฒนธรรม
เลขที่ ๑๐ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์: สายด่วนวัฒนธรรม ๑๗๖๕
โทรสาร: ๐๒ ๒๐๙๓ ๕๙๑
นิทรรศการของหน่วยงานอื่นๆ