ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
The Southern Border Provinces Administrative Centre

ผลการดำเนินงานที่สำคัญของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ผลการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
       ๑. งานอำนวยความเป็นธรรม
       การพัฒนาประสิทธิภาพระบบอำนวยความเป็นธรรมในการคลายทุกข์และให้ความช่วยเหลือ ด้านกฎหมายโดยจัดบุคลากรเพื่อทำหน้าที่เป็นนักส่งเสริมความเป็นธรรมประจำส่วนราชการต่างๆ จำนวน ๔๖ ราย พื่อทำหน้าที่ในการประสานงานด้านการอำนวยความเป็นธรรมให้กับประชาชน โดยให้คำปรึกษาทางกฎหมายและสิทธิมนุษยชนช่วยเหลือทางคดีรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท จนยุติเรื่องแล้ว จำนวน ๗,๔๙๖ ราย

       การแก้ไขปัญหาบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรหรือคนไทยไร้สัญชาติในประเทศมาเลเซียโดยการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม (DNA) ร่วมกับ กรมการปกครองและสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้ความรู้การให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร สิทธิและหน้าที่ประชาชน และตรวจเก็บสารพันธุกรรม (DNA) ให้แก่ผู้ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๔๔๗ ราย และในประเทศมาเลเซีย จำนวน ๙๗ คน รวม  ๓๘๕ คน 

       ๒. งานการให้ความช่วยเหลือเยียวยาช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
           ๑) ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุกาณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามมติ ครม. (ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖) จำนวน ๓๔๓ ราย แยกเป็น ด้านร่างกาย จำนวน ๒๒๘ ราย และด้านทรัพย์สิน จำนวน ๑๑๕ ราย
           ๒) ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ อันเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามระเบียบ กพต. จำนวน ๑๕๑ ราย

       ๓. งานพัฒนาศักยภาพื้นที่ 
       ขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจฮาลาลเพื่อการพัฒนาแรงงานให้มีศักยภาพสูง ผ่านการฝึกอบรม ในหลักสูตร เชฟอาหารไทย (ฮาลาล) ระดับช้างเผือก จำนวน ๒๐ ราย

         ๔. งานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
         การพัฒนาและสร้างความเข้าใจอย่างรอบด้านเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามยุทธศาสตร์พระราชทาน "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" โดยดำเนินการอบรมและพัฒนาข้าราชการในพื้นที่ ผ่าน หลักสูตร “ปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นก่อนเริ่มปฏิบัติงานในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้” จำนวน ๓ รุ่น ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๖๐๒ คน และหลักสูตรเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  จำนวน ๒ รุ่น ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๔๘ คน 

ช่องทางการติดต่อขอรับบริการ
        ๑. เว็บไซต์หลักหน่วยงาน   
         - http://www.sbpac.go.th
        ๒. การให้บริการประชาชนออนไลน์
         - https://1880.sbpac.go.th/menu.php
         - https://www.sbpac.go.th/?page_id=70066

ผลการดำเนินงานที่สำคัญของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ผลการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
       ๑. งานอำนวยความเป็นธรรม
       การพัฒนาประสิทธิภาพระบบอำนวยความเป็นธรรมในการคลายทุกข์และให้ความช่วยเหลือ ด้านกฎหมายโดยจัดบุคลากรเพื่อทำหน้าที่เป็นนักส่งเสริมความเป็นธรรมประจำส่วนราชการต่างๆ จำนวน ๔๖ ราย พื่อทำหน้าที่ในการประสานงานด้านการอำนวยความเป็นธรรมให้กับประชาชน โดยให้คำปรึกษาทางกฎหมายและสิทธิมนุษยชนช่วยเหลือทางคดีรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท จนยุติเรื่องแล้ว จำนวน ๗,๔๙๖ ราย

       การแก้ไขปัญหาบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรหรือคนไทยไร้สัญชาติในประเทศมาเลเซียโดยการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม (DNA) ร่วมกับ กรมการปกครองและสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้ความรู้การให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร สิทธิและหน้าที่ประชาชน และตรวจเก็บสารพันธุกรรม (DNA) ให้แก่ผู้ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๔๔๗ ราย และในประเทศมาเลเซีย จำนวน ๙๗ คน รวม  ๓๘๕ คน 

       ๒. งานการให้ความช่วยเหลือเยียวยาช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
   ๑) ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุกาณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามมติ ครม. (ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖) จำนวน ๓๔๓ ราย แยกเป็น ด้านร่างกาย จำนวน ๒๒๘ ราย และด้านทรัพย์สิน จำนวน ๑๑๕ ราย
   ๒) ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ อันเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามระเบียบ กพต. จำนวน ๑๕๑ ราย

       ๓. งานพัฒนาศักยภาพื้นที่ 
       ขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจฮาลาลเพื่อการพัฒนาแรงงานให้มีศักยภาพสูง ผ่านการฝึกอบรม ในหลักสูตร เชฟอาหารไทย (ฮาลาล) ระดับช้างเผือก จำนวน ๒๐ ราย

         ๔. งานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
         การพัฒนาและสร้างความเข้าใจอย่างรอบด้านเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามยุทธศาสตร์พระราชทาน "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" โดยดำเนินการอบรมและพัฒนาข้าราชการในพื้นที่ ผ่าน หลักสูตร “ปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นก่อนเริ่มปฏิบัติงานในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้” จำนวน ๓ รุ่น ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๖๐๒ คน และหลักสูตรเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  จำนวน ๒ รุ่น ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๔๘ คน 

ช่องทางการติดต่อขอรับบริการ
        ๑. เว็บไซต์หลักหน่วยงาน   
         - http://www.sbpac.go.th
        ๒. การให้บริการประชาชนออนไลน์
         - https://1880.sbpac.go.th/menu.php
         - https://www.sbpac.go.th/?page_id=70066

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เลขที่ ๖๐ ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา ๙๕๐๐๐
โทรศัพท์: ๐-๗๓๒๐-๓๘๗๒ หรือ สายด่วน  ๑๘๘๐
อีเมล: saraban@sbpac.go.th
นิทรรศการของหน่วยงานอื่นๆ