สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
Office of the Royal Development Projects Board

ผลการดำเนินงานที่สำคัญของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

       สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยประสานความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อร่วมคิด ร่วมทำ ผนึกพลังขับเคลื่อนงานพัฒนาตามแนวพระราชดำริและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตลอดจนการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการไปประยุกต์ใช้ควบคู่กับการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เกิด ผลสัมฤทธิ์ 
ภารกิจปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
       สำนักงาน กปร. จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนอย่างยั่งยืน ตลอดจนเป็นทิศทางหลักในการประสานงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงาน กปร. ได้น้อมนำพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” ตลอดจนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และองค์ความรู้จากหลักการทรงงานมาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน โดยมีเป้าหมายคือการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนา นอกจากนี้ สำนักงาน กปร. พิจารณาวิเคราะห์ กลั่นกรอง แผนงาน/งบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๑๔๑ โครงการ โดยจะทำให้ประชาชนในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียงได้รับประโยชน์ แบ่งออกเป็น ๗ ด้าน
       ๑. ด้านแหล่งน้ำ จำนวน ๔๒ โครงการ สนับสนุนน้ำให้พื้นที่การเกษตร ๕๔,๙๔๙ ไร่ น้ำอุปโภคบริโภค จำนวน ๘,๙๔๘ ครัวเรือน
       ๒. ด้านบูรณาการ/อื่นๆ จำนวน ๕๓ โครงการ เป็นแหล่งเรียนรู้การพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและสนับสนุนปัจจัยในการประกอบอาชีพให้แก่ราษฎร จำนวน ๖๕,๘๙๑ ครัวเรือน ๑๑๑,๑๑๕ คน พื้นที่ป่า ๖๒๐,๗๑๗ ไร่ มีอาชีพที่เหมาะสมตามภูมิสังคม มีผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ ประชาชนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ประกอบอาชีพได้
       ๓. ด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน ๓๕ โครงการ เป็นแหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้แก่ประชาชน จำนวน ๑๑,๐๕๔ ครัวเรือน ๒๑,๐๑๗ คน พื้นที่ป่า จำนวน ๑,๑๕๖,๕๓๕ ไร่ ให้ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูความสมดุลทางระบบนิเวศ
       ๔. ด้านคมนาคม/สื่อสาร จำนวน ๑ โครงการ ทำให้ประชาชน ๑,๐๐๗ ครัวเรือน ๔,๑๘๔ คน สามารถเดินทางสัญจรได้สะดวกปลอดภัย
       ๕. ด้านการศึกษา จำนวน ๑ โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการสอนการเรียนรู้ของครู นักเรียน บุคลากรภายในโรงเรียน เข้าถึงสื่อการเรียนการสอนได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตลอดจนช่วยให้เข้าถึงปัจจัยพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตให้มีคุรภาพชีวิตที่ดีขึ้น
       ๖. ด้านการส่งเสริมอาชีพ จำนวน ๕ โครงการ ส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมให้ราษฎร จำนวน ๑,๗๔๐ ครัวเรือน ๖,๑๘๙ คน ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้ที่มั่งคง รวมถึงมีการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาอาชีพ และพัฒนาทักษะอาชีพตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพพียง ถ่ายทอดความรู้ไปยังชุมชนใกล้เคียง จนเกิดเป็นชุมชนเข้มแข็ง นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
       ๗. ด้านการเกษตร จำนวน ๔ โครงการ ศูนย์กลางการผลิตและส่งเสริมขยายพันธุ์สัตว์ไปยังผู้สนใจ เป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ด้านปศุสัตว์ให้กับเกษตรกร พัฒนาพันธุ์ปศุสัตว์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ตามหลักภูมิสังคมตลอดจนสามารถทำเกษตรแบบผสมผสานและครบวงจรได้อย่างถูกต้อง ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด


ผลการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้ง ๖ แห่ง
       ๑. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้นำผลสำเร็จจากการวิจัยขยายผลไปสู่เกษตรกรพื้นที่รอบศูนย์ฯ จำนวน ๔๓ หมู่บ้าน ๑๔,๗๕๗ ครัวเรือน คัดเลือกและจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อเป็นเครือข่ายขยายผลองค์ความรู้ จำนวน ๑๔ แห่ง จัดตั้งกลุ่มอาชีพ จำนวน ๒๐ กลุ่ม ผลจากการพัฒนาอาชีพ ทำให้เกษตรกรในพื้นที่รอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ มีความเป็นอยู่ดีขึ้น มีรายได้เฉลี่ยประมาณปีละ ๖๐,๐๐๐ บาท/คน

       ๒. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สามารถสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ ได้รับประโยชน์ จำนวน ๕๗๗ ครัวเรือน ๑,๗๓๑ คน พร้อมทั้งดำเนินการศึกษาทดลองวิจัย และขยายผลการศึกษาไปสู่เกษตรกรหมู่บ้านรอบศูนย์และใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรม ประชุมสัมมนาไม่ต่ำกว่าปีละ ๑๕๐,๐๐๐ คน

       ๓. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศึกษาวิจัยหารูปแบบการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเล และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีกลุ่มนักเรียน นักศึกษา เข้ามาศึกษาดูงานไม่ต่ำว่า ๗๐๐,๐๐๐ คน/ปี

       ๔. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นำผลสำเร็จมาสาธิตและขยายผลให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป จำนวน ๕๔ หลักสูตร รวม ๒,๐๔๕ คน และมีจำนวนผระชาชนที่สนใจเข้ามาศึกษาดุงานมากกว่า ๖๐๐ คณะ หรือว่า ๕๐,๐๐๐ คน

       ๕. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยอ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นแหล่งเรียนรู้การสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น สร้างจิตสำนึกในการใช้และอยู่ร่วมกับป่าอย่างสมดุลยั่งยืน จากการดำเนินงานขยายผลทำให้มีเกษตรกรตัวอย่างจำนวน ๑๙๖ ราย และศูนย์เรียนรู้ จำนวน ๑๖๒ แห่ง ซึ่งสามารถสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ ๔,๒๒๔ ครัวเรือน ๑๐,๐๙๔ คน  มีอาชีพที่มั่นคง มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พึ่งพาตนเองได้

       ๖. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นศูนย์กลางถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีผู้สนใจเข้ามาศึกษดูงาน จำนวน ๑๗๕ คณะ รวม ๑๒๖,๖๙๖ คน   

ติดตามผลงานที่สำคัญเพิ่มเติมได้ที่
       - สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุด ร้อยไทยด้วยดวงใจ ปี 2566
         https://www.youtube.com/playlist?list=PLJbVzJEYx59WcBPw1cGKMUih8nOJ_UE3L
       - สารคดีเชิงข่าว สืบสาน สร้างสุขปวงประชา ปี 2566
         https://youtube.com/playlist?list=PLJbVzJEYx59W6vN7BkYbhwafHgegdXBmM&si=Twf9vqW87v0XEa9r
       - รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ประจำปี 2566
         https://youtube.com/playlist?list=PLJbVzJEYx59VS_S-bvsVUuxsxrf3heFKm&si=sVJWSXSEH14kx4VC
       - ชีวิตที่เรียนรู้จากศูนย์ ปี 2566
         https://youtube.com/playlist?list=PLJbVzJEYx59WqEg1qdKJ6rCYjCvAiYa4g&si=0cWDAZuLtt5wd6jn 
       - สารคดีผลสำเร็จ ชุดความสุขของแผ่นดิน
         https://youtube.com/playlist?list=PLJbVzJEYx59Vn_xiuB6Em9_7J8W2y93pU&si=SFlZz_7UyVnnFE49
       - การประชุมหญ้าแฝกนานาชาติครั้งที่ 7
         https://youtube.com/playlist?list=PLJbVzJEYx59W0uo7DK5sGJtqVeLMRtmtF&si=ZKLm_Y1pkRyKCEUs

ผลการดำเนินงานที่สำคัญของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

       สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยประสานความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อร่วมคิด ร่วมทำ ผนึกพลังขับเคลื่อนงานพัฒนาตามแนวพระราชดำริและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตลอดจนการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการไปประยุกต์ใช้ควบคู่กับการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เกิด ผลสัมฤทธิ์ 
ภารกิจปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
       สำนักงาน กปร. จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนอย่างยั่งยืน ตลอดจนเป็นทิศทางหลักในการประสานงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงาน กปร. ได้น้อมนำพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” ตลอดจนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และองค์ความรู้จากหลักการทรงงานมาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน โดยมีเป้าหมายคือการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนา นอกจากนี้ สำนักงาน กปร. พิจารณาวิเคราะห์ กลั่นกรอง แผนงาน/งบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๑๔๑ โครงการ โดยจะทำให้ประชาชนในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียงได้รับประโยชน์ แบ่งออกเป็น ๗ ด้าน
       ๑. ด้านแหล่งน้ำ จำนวน ๔๒ โครงการ สนับสนุนน้ำให้พื้นที่การเกษตร ๕๔,๙๔๙ ไร่ น้ำอุปโภคบริโภค จำนวน ๘,๙๔๘ ครัวเรือน
       ๒. ด้านบูรณาการ/อื่นๆ จำนวน ๕๓ โครงการ เป็นแหล่งเรียนรู้การพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและสนับสนุนปัจจัยในการประกอบอาชีพให้แก่ราษฎร จำนวน ๖๕,๘๙๑ ครัวเรือน ๑๑๑,๑๑๕ คน พื้นที่ป่า ๖๒๐,๗๑๗ ไร่ มีอาชีพที่เหมาะสมตามภูมิสังคม มีผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ ประชาชนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ประกอบอาชีพได้
       ๓. ด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน ๓๕ โครงการ เป็นแหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้แก่ประชาชน จำนวน ๑๑,๐๕๔ ครัวเรือน ๒๑,๐๑๗ คน พื้นที่ป่า จำนวน ๑,๑๕๖,๕๓๕ ไร่ ให้ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูความสมดุลทางระบบนิเวศ
       ๔. ด้านคมนาคม/สื่อสาร จำนวน ๑ โครงการ ทำให้ประชาชน ๑,๐๐๗ ครัวเรือน ๔,๑๘๔ คน สามารถเดินทางสัญจรได้สะดวกปลอดภัย
       ๕. ด้านการศึกษา จำนวน ๑ โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการสอนการเรียนรู้ของครู นักเรียน บุคลากรภายในโรงเรียน เข้าถึงสื่อการเรียนการสอนได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตลอดจนช่วยให้เข้าถึงปัจจัยพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตให้มีคุรภาพชีวิตที่ดีขึ้น
       ๖. ด้านการส่งเสริมอาชีพ จำนวน ๕ โครงการ ส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมให้ราษฎร จำนวน ๑,๗๔๐ ครัวเรือน ๖,๑๘๙ คน ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้ที่มั่งคง รวมถึงมีการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาอาชีพ และพัฒนาทักษะอาชีพตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพพียง ถ่ายทอดความรู้ไปยังชุมชนใกล้เคียง จนเกิดเป็นชุมชนเข้มแข็ง นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
       ๗. ด้านการเกษตร จำนวน ๔ โครงการ ศูนย์กลางการผลิตและส่งเสริมขยายพันธุ์สัตว์ไปยังผู้สนใจ เป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ด้านปศุสัตว์ให้กับเกษตรกร พัฒนาพันธุ์ปศุสัตว์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ตามหลักภูมิสังคมตลอดจนสามารถทำเกษตรแบบผสมผสานและครบวงจรได้อย่างถูกต้อง ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด


ผลการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้ง ๖ แห่ง
       ๑. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้นำผลสำเร็จจากการวิจัยขยายผลไปสู่เกษตรกรพื้นที่รอบศูนย์ฯ จำนวน ๔๓ หมู่บ้าน ๑๔,๗๕๗ ครัวเรือน คัดเลือกและจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อเป็นเครือข่ายขยายผลองค์ความรู้ จำนวน ๑๔ แห่ง จัดตั้งกลุ่มอาชีพ จำนวน ๒๐ กลุ่ม ผลจากการพัฒนาอาชีพ ทำให้เกษตรกรในพื้นที่รอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ มีความเป็นอยู่ดีขึ้น มีรายได้เฉลี่ยประมาณปีละ ๖๐,๐๐๐ บาท/คน

       ๒. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สามารถสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ ได้รับประโยชน์ จำนวน ๕๗๗ ครัวเรือน ๑,๗๓๑ คน พร้อมทั้งดำเนินการศึกษาทดลองวิจัย และขยายผลการศึกษาไปสู่เกษตรกรหมู่บ้านรอบศูนย์และใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรม ประชุมสัมมนาไม่ต่ำกว่าปีละ ๑๕๐,๐๐๐ คน

       ๓. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศึกษาวิจัยหารูปแบบการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเล และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีกลุ่มนักเรียน นักศึกษา เข้ามาศึกษาดูงานไม่ต่ำว่า ๗๐๐,๐๐๐ คน/ปี

       ๔. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นำผลสำเร็จมาสาธิตและขยายผลให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป จำนวน ๕๔ หลักสูตร รวม ๒,๐๔๕ คน และมีจำนวนผระชาชนที่สนใจเข้ามาศึกษาดุงานมากกว่า ๖๐๐ คณะ หรือว่า ๕๐,๐๐๐ คน

       ๕. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยอ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นแหล่งเรียนรู้การสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น สร้างจิตสำนึกในการใช้และอยู่ร่วมกับป่าอย่างสมดุลยั่งยืน จากการดำเนินงานขยายผลทำให้มีเกษตรกรตัวอย่างจำนวน ๑๙๖ ราย และศูนย์เรียนรู้ จำนวน ๑๖๒ แห่ง ซึ่งสามารถสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ ๔,๒๒๔ ครัวเรือน ๑๐,๐๙๔ คน  มีอาชีพที่มั่นคง มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พึ่งพาตนเองได้

       ๖. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นศูนย์กลางถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีผู้สนใจเข้ามาศึกษดูงาน จำนวน ๑๗๕ คณะ รวม ๑๒๖,๖๙๖ คน   

ติดตามผลงานที่สำคัญเพิ่มเติมได้ที่
       - สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุด ร้อยไทยด้วยดวงใจ ปี 2566
         https://www.youtube.com/playlist?list=PLJbVzJEYx59WcBPw1cGKMUih8nOJ_UE3L
       - สารคดีเชิงข่าว สืบสาน สร้างสุขปวงประชา ปี 2566
         https://youtube.com/playlist?list=PLJbVzJEYx59W6vN7BkYbhwafHgegdXBmM&si=Twf9vqW87v0XEa9r
       - รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ประจำปี 2566
         https://youtube.com/playlist?list=PLJbVzJEYx59VS_S-bvsVUuxsxrf3heFKm&si=sVJWSXSEH14kx4VC
       - ชีวิตที่เรียนรู้จากศูนย์ ปี 2566
         https://youtube.com/playlist?list=PLJbVzJEYx59WqEg1qdKJ6rCYjCvAiYa4g&si=0cWDAZuLtt5wd6jn 
       - สารคดีผลสำเร็จ ชุดความสุขของแผ่นดิน
         https://youtube.com/playlist?list=PLJbVzJEYx59Vn_xiuB6Em9_7J8W2y93pU&si=SFlZz_7UyVnnFE49
       - การประชุมหญ้าแฝกนานาชาติครั้งที่ 7
         https://youtube.com/playlist?list=PLJbVzJEYx59W0uo7DK5sGJtqVeLMRtmtF&si=ZKLm_Y1pkRyKCEUs

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เลขที่ 2012 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์: ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๐๐
โทรสาร: ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๖๒
อีเมล: saraban@rdpb.go.th
นิทรรศการของหน่วยงานอื่นๆ